th

Survey Services & Equipment

บริการวางจุด และทำการสำรวจพื้นที่ใหม่ ๆ ให้ตรงตามความต้องการ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือครบครัน ตั้งแต่อุปกรณ์สำรวจภาคสนาม เช่น กล้องสำรวจประมวลผลรวมแบบอัตโนมัติ (Total Station) สำหรับรังวัดมุมและระยะทาง กล้องวัดระดับ (Level) ไปจนถึงการรังวัดโดยใช้สัญญาณดาวเทียมเพื่อการเก็บข้อมูล เช่น เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation satellite Systems) สำหรับงานรังวัดที่ต้องการความละเอียดถูกต้องสูงในงานวิศวกรรม หรือ เครื่องหาค่าพิกัดด้วยด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS สำหรับงานแผนที่ Mapping กลุ่มบริษัทฯ พร้อมให้บริการทางด้านแผนที่เชิงตำแหน่งอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนเก็บข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ และแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

Company: GISC

BACK TO TOP