th

Outsourcing Solutions

Outsourcing Solutions

บริการด้านการเอาท์ซอร์สการบริหารจัดการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับด้วยงบประมาณที่ควบคุมได้ โดยรูปแบบการให้บริการมีตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ การเตรียมฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการดำเนินงานโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การจัดตั้ง Call Center การบริการด้าน
งานพิมพ์ และการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ซึ่งลูกค้าจะได้รับงานที่มีคุณภาพในเวลาที่กำหนด และสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย พร้อมลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบได้ตามต้องการ อาทิ บริการดูแลทั้งแผนก บริการดูแลเฉพาะบางส่วนงาน หรือบริการเจ้าหน้าที่ประจำภายในองค์กร

Company: CDT CDGS GISC GT ESRI

BACK TO TOP