th

Education Administration Enhancement Solutions

กลุ่มบริษัทซีดีจี มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและให้บริการระบบที่มีความเฉพาะเจาะจง ด้านธุรกิจการศึกษา
ความปลอดภัย และอื่นๆ

โซลูชันทางการศึกษาที่ช่วยเพิ่มความถูกต้อง และโปร่งใสด้วยระบบตรวจข้อสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Test Scoring Management Solution) เหมาะสำหรับภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัย การรับเข้าบรรจุในระบบราชการ และการวัดผลทางภาษา เป็นต้น พร้อมทั้งจัดจำหน่าย และให้เช่าเครื่องตรวจข้อสอบความเร็วสูง พร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการ และกระดาษคำตอบ โดยบริษัทฯ ให้บริการตั้งแต่การติดตั้งจนกระทั่งการตรวจข้อสอบเสร็จสิ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีโซลูชันสำหรับหน่วยงานที่มีงบประมาณจำกัด ด้วยบริการรับจ้างตรวจข้อสอบโดยใช้เทคโนโลยี OMR (Optical Mark Recognition) อุปกรณ์ชั้นนำซึ่งนำเข้าจาก Scantron ที่มีชื่อเสียงในแวดวงอุตสาหกรรมการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มความโปร่งใส และลดความผิดพลาด

ระบบ Online Enrollment ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการรับสมัคร โดยผู้สมัครสามารถจัดการข้อมูลการสมัครได้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่กรอกข้อมูลประวัติ รูปภาพ เอกสารที่จำเป็น
การชำระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลาย การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และการประกาศผลสอบ พร้อมรายงานสรุปผล
ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และโอนข้อมูลไปยังระบบทะเบียนของสถานศึกษาทันทีหลังผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือก
และรายงานตัว ทั้งยังมีความปลอดภัยช่วยป้องกันผู้สมัครเข้าสอบแทนกันได้ นอกจากนี้ ระบบยังรองรับกิจกรรมการ
รับสมัครประเภทอื่น ๆ เช่น การสมัครแข่งขัน การสมัครสอบเข้าทำงาน การสมัครเข้าระบบสมาชิก เป็นต้น

ระบบบัตรประจำตัวบุคคลและงานลงทะเบียนบุคคล (ID Card Solution) พร้อมจัดหาบัตรทั้งแบบแถบแม่เหล็ก และแบบ Smart Card (ทั้งแบบ Contact และ Contactless) นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มความปลอดภัยของบัตรด้วยเทคโนโลยีเฉพาะทาง เช่น Hologram หรือ Fluorescent Ribbon เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตร และจัดการด้านงาน
พิมพ์บัตรให้พร้อมใช้งาน ระบบออกแบบบัตรนี้จะจัดเก็บข้อมูลบุคคลทั้งข้อมูลตัวหนังสือ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลรูปภาพ เช่น รูปถ่ายบุคคล และข้อมูลลายนิ้วมือ ส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิงบุคคลนั้น ๆ โดยสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้ทุกแห่ง จึงเหมาะสำหรับงานทะเบียนบุคคลที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ข้อมูลพนักงานในองค์กร ข้อมูลประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

Company: CDT

BACK TO TOP