th

Education Administration Enhancement Solutions

เรามีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและให้บริการระบบที่มีความเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการศึกษา ความปลอดภัย และอื่นๆ

ความถูกต้องและความโปร่งใสในกระบวนการวัดผลทางการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ  เรามีโซลูชั่นทางการศึกษาด้วยระบบตรวจข้อสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Test Scoring Management Solution) สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การตรวจข้อสอบของมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจำนวนมาก การตรวจข้อสอบเพื่อรับเข้าบรรจุในระบบราชการ, การตรวจข้อสอบสำหรับการวัดผลทางภาษา เป็นต้น ตลอดจนจัดจำหน่ายและให้เช่าเครื่องตรวจข้อสอบความเร็วสูงพร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการและกระดาษคำตอบ พร้อมให้บริการดูแลตั้งแต่การติดตั้งเครื่องไปจนการตรวจข้อสอบเสร็จสิ้น และสำหรับหน่วยงานที่ไม่ต้องการลงทุนสูง เรามีบริการรับจ้างตรวจข้อสอบด้วยเทคโนโลยี OMR (Optical Mark Recognition) อุปกรณ์ชั้นนำที่นำเข้าจาก Scantron ที่มีชื่อเสียงในแวดวงอุตสาหกรรมการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

Company: CDT

ระบบ Online Enrollment ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการรับสมัคร โดยอาศัยบุคคลากรเพียง 1-2 ท่าน ทำหน้าที่กำหนดเงื่อนไขให้กับโครงการที่จะเปิดรับสมัคร และในส่วนของผู้สมัครเอง ก็สามารถจัดการข้อมูลการสมัครได้ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมูลประวัติ, รูปภาพ, เอกสารที่จำเป็น, การชำระเงินผ่านช่องที่หลากหลาย, พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และดูประกาศผลสอบ การรายงานสรุปผลให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ช่วยป้องกันผู้สมัครเข้าสอบแทนกัน เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือกและเข้ารายงานตัว ข้อมูลจะถูกโอนเข้าไปยังระบบทะเบียนของสถานศึกษาทันที นอกจากนี้ ระบบฯยังรองรับกิจกรรมการรับสมัครประเภทอื่น ๆ เช่น การสมัครสมาชิก การสมัครแข่งขัน การสมัครสอบเข้าทำงาน เป็นต้น

Company: CDT

กลุ่มบริษัท CDG เป็นผู้ให้บริการออกแบบระบบบัตรประจำตัวบุคคลและงานลงทะเบียนบุคคล (ID Card Solution) พร้อมจัดหาบัตรทั้งแบบแถบแม่เหล็กและแบบ Smart Card (ทั้งแบบ Contact และ Contactless) นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความปลอดภัยของบัตรด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เฉพาะทาง เช่น Hologram หรือ Fluorescent Ribbon เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตร และจัดการด้านงานพิมพ์บัตรให้พร้อมใช้งาน ระบบออกแบบบัตรนี้จะจัดเก็บข้อมูลบุคคลทั้งข้อมูลตัวหนังสือ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด และข้อมูลรูปภาพ เช่น รูปถ่ายบุคคล และข้อมูลลายนิ้วมือ ส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิงบุคคลนั้น ๆ โดยสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้ทุกแห่ง จึงเหมาะสำหรับงานทะเบียนบุคคลที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น การเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา, การเก็บข้อมูลพนักงานในองค์กร, การเก็บข้อมูลประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

Company: CDT

BACK TO TOP