ซีดีจี ผุด “มูลนิธิภูมิปัญญาเพื่อสังคม” เปิดโครงการแรกสร้างครู Coding รับเทรนด์อาชีพ STEM มาแรงทั่วโลก มุ่งปลูกฝันเด็กไทยสู่อนาคต

CDG Admin
27-12-2023

กลุ่มบริษัทซีดีจี ก่อตั้ง “มูลนิธิภูมิปัญญาเพื่อสังคม” ดันมูลนิธิฯ ดำเนินงานอิสระจากซีดีจี เปิดกว้างรับผู้สนับสนุนแนวคิดส่งเสริมสถานศึกษาทุกระดับด้านโค้ดดิ้งและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ บุกเบิกโครงการแรก “Code Seeder สร้างครูพันธุ์ใหม่ ปลูกฝันเด็กไทยสู่อนาคต” รับเทรนด์อาชีพด้าน STEM มาแรงเป็นที่ต้องการทั่วโลก ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีบุคลากรมากพอกับตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้น ตอบเพนพ้อยท์ครูส่วนใหญ่ ขาดความรู้ ทักษะ และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ Coding ไปสู่ผู้เรียน เพื่อครูนำไปใช้สอนในวิชา Computing Science ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หวังพัฒนาครูผู้ถ่ายทอดหลักสูตร Coding ที่ได้มาตรฐานสากล อุดช่องโหว่ผู้สอนขาดคุณภาพ หวังปลูกฝันเด็กไทยสู่อนาคต เสริมแกร่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มเปิดรับสมัครครูทั่วประเทศมีนา 67 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

 

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า “มูลนิธิภูมิปัญญาเพื่อสังคม” หรือ Wisdom for Society Foundation จัดตั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ด้านการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สู่การสร้างบุคลากรคุณภาพด้านการเขียนโปรแกรม ตลอดจนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังยินดีร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทางด้านการศึกษาของประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทยสูงสุด โดยมุ่งหวังให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระและเปิดกว้างรับการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบจากองค์กร หน่วยงาน หรือผู้ที่มีแนวคิดเดียวกันในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้วงการศึกษาของประเทศ

“เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดของมูลนิธิภูมิปัญญาเพื่อสังคมให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ มูลนิธิฯ จึงได้เริ่มต้นโครงการ “Code Seeder สร้างครูพันธุ์ใหม่ ปลูกฝันเด็กไทยสู่อนาคต” เป็นโครงการแรกของมูลนิธิฯ ซึ่งมีที่มาจากความต้องการของกลุ่มอาชีพสาย STEM หรือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในตลาดแรงงานทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต สวนกระแสกับบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ไม่มีบุคลากรมากพอที่จะรองรับกับตำแหน่งงานที่จะเพิ่มขึ้น การเปิดสอนด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรสำคัญของการเรียนด้าน STEM ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสำคัญมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณ การวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันพบว่า ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจที่จะนำไปลงมือทำ หรือนำไปประกอบอาชีพได้จริง” นายนาถกล่าว

ด้านนางสาวพราว เนื่องจำนงค์ รองกรรมการมูลนิธิภูมิปัญญาเพื่อสังคม เปิดเผยว่า ข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ทักษะ และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ Coding ไปสู่ผู้เรียน รวมถึงขาดสื่อการสอน และขาดเครือข่ายระหว่างครูที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ได้ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียน ขาดความเข้าใจที่นำไปลงมือทำได้จริง มูลนิธิภูมิปัญญาเพื่อสังคม หรือ Wisdom for Society Foundation จึงเริ่มต้นภาระกิจแรกด้วยโครงการ “Code Seeder สร้างครูพันธุ์ใหม่ ปลูกฝันเด็กไทยสู่อนาคต” อบรมครูด้วยหลักสูตร Coding ที่ได้มาตรฐานสากล

โครงการ “Code Seeder สร้างครูพันธุ์ใหม่ ปลูกฝันเด็กไทยสู่อนาคต” มุ่งอบรมพัฒนาความรู้และทักษะ Coding ให้ครู ผ่านหลักสูตรและรูปแบบการสอนที่มีมาตรฐานสากล เพื่อครูสามารถนำไปใช้สอนในวิชา Computing Science ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นจุดเริ่มต้นส่งเสริมสนับสนุนการแบ่งปันองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สู่การสร้างบุคลากรที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ “Code Seeder สร้างครูพันธุ์ใหม่ ปลูกฝันเด็กไทยสู่อนาคต” มุ่งไปที่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และอยุธยา คุณสมบัติครูผู้เข้าอบรมคือมีหน้าที่สอนวิชา Computing Science หรือใกล้เคียง มีศักยภาพในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้ สอนในระดับป. 4 หรือ ม. 1 มีพื้นฐานความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ แต่ยังขาดประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ Coding อบรมครู เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ และเริ่มอบรมครูผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน 2567

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566