FAQ

คำถามที่พบบ่อย

กรอกใบสมัครออนไลน์กับ CDG ต้องทำอย่างไร?

เมื่อเข้ามาในเว็บไซด์ ให้ผู้สมัครค้นหาและเลือกตำแหน่งงานที่สนใจหรือมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ประกาศ โดยขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลของผู้สมัครในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หลังจากนั้นเตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัครงาน ได้แก่ 1. Resume 2. ใบแสดงผลการศึกษา 3. ผลงาน เพื่ออัพโหลดเข้าระบบ และยืนยันการสมัครงาน

ผู้สมัครสามารถเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่งหรือไม่?

ผู้สมัครสามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัครได้ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งอื่นที่สนใจได้ 2 ตำแหน่ง

นักศึกษาฝึกงานสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์กับ CDG ได้หรือไม่?

นักศึกษาฝึกงานสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์กับ CDG ได้เช่นกัน โดยเลือกสมัครตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน

ผู้สมัครจะทราบได้อย่างไรว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว?

เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครงาน

หลังจากผู้สมัครได้กรอกใบสมัครออนไลน์กับ CDG ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการเรียกสัมภาษณ์ หรือติดต่อกลับ เป็นเพราะสาเหตุใด?

สาเหตุหลักจะมาจากบริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ทำงานของตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ในขณะเวลานั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้สมัคร ควรกรอกข้อมูลประสบการณ์ทำงานหรือแนบเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน

CDG มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์กับบริษัทฯ สามารถสมัครเข้ามาอีกครั้งได้หรือไม่?

ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ามาได้ แต่หากสมัครเข้ามาในตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยงานเดิมบริษัทจะต้องพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ของครั้งก่อน หากเป็นการรอเปรียบเทียบก็ยังสามารถสัมภาษณ์ในหน่วยงานเดิมได้อยู่ แต่หากเป็นกรณีไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ จะทำการพิจารจณาคุณสมบัติให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่นใน CDG ต่อไป

CDG ยังเปิดรับผู้สมัครสายวิชาชีพอื่นๆอยู่ หรือรับเฉพาะในสายไอที?

CDG ยังคงเปิดรับสมัครตำแหน่งงานอื่นๆ ตามความต้องการของธุรกิจตามปกติ โดยสามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ CDG

หากผู้สมัครยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร สามารถสมัครงานกับ CDG ได้หรือไม่?

สามารถกรอกใบสมัครไว้ได้ แต่ทางบริษัทฯจะรอให้พ้นจากการเกณฑ์ทหารก่อนจึงจะพิจารณา

CDG มี Facilities หรือสวัสดิการอื่นๆ ที่ตอบโจทย์การทำงานแบบ Work Life Balance ของพนักงานอย่างไร?

CDG มีวันและเวลาทำงานแบบยืดหยุ่น โดยปรับเวลาการทำงานให้เข้ากับ Lifestyle ของแต่ละคน และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ จึงได้จัดสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) ให้พนักงานได้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สำนักงานใหญ่ รวมถึงสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงาน เช่น เงินโบนัสประจำปี วันหยุดลาพักร้อน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต เป็นต้น

วันและเวลาทำงานของ CDG เป็นอย่างไร?

CDG เปิดโอกาสให้พนักงานที่ปฎิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ได้ทำงานแบบยืดหยุ่น ซึ่งพนักงานสามารถเข้าทำงานได้ตั้งแต่เวลา 7.00 – 9.00 น. โดยต้องมีระยะเวลาการทำงาน 9 ชั่วโมง (รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง) และวันทำงานตามปกติของบริษัทฯ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีวันทำงานแบบ “Work Anywhere” โดยพนักงานสามารถเลือกได้รวม 2 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้วันและเวลาการทำงานจะขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานของแต่ละหน่วยงาน

หากผู้สมัครพบปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้กรอกใบสมัครไม่สำเร็จ ต้องทำอย่างไร?

ผู้สมัครสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ TA-CDG@cdg.co.th