About

เกี่ยวกับเรา

ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี ที่แก้ปัญหา “ยากและใหญ่” อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มใหญ่ โดยการจัดหาโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่ใช้งานได้จริง ซึ่งทําให้ชีวิตดีขึ้น

ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี ที่แก้ปัญหา “ยากและใหญ่” อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มใหญ่ โดยการจัดหาโซลูชัน เทคโนโลยีแบบครบวงจรที่ใช้งานได้จริง ซึ่งทําให้ชีวิตดีขึ้น

คุณนาถ ลิ่วเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี

What we do

เราคือผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เชี่ยวชาญการออกแบบโซลูชันตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม มุ่งนำเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าพาธุรกิจพิชิตความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนของโลก

Vision

Thailand most trusted technology solutions and services provider

Mission

  1. Business: สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าหลัก (Strategic Customers) ตั้งเป้าหมายด้านเทคโนโลยีในระยะยาวร่วมกันรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ 80% เพิ่มรายได้และผลกำไร 10% ต่อปี และธุรกิจใหม่สร้างรายได้ 10% ต่อปี ภายในปี 2027
  2. Technology: สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่งทั้งภายในและภายนอก ผ่านการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
  3. People: เป็น 1 ใน 10 บริษัทที่นิสิต/นักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด (Employer of Choice) ภายในปี 2028
  4. Sustainability: ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) มีโครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง ESG อย่างน้อย 10% ของโครงการทั้งหมด

Core values

DRIVEN

ไม่หยุดก้าว มุ่งหน้าเติบโต

OPTIMISTIC

คิดบวก สร้างแรงบันดาลใจ

PERSISTENT

มุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อ

EMPATHY

เข้าใจ ใส่ใจ เปิดกว้าง

Chronicle

2565
2561
2560
2559
2558
2555
2554
2543
2543
2542
2536
2534
2533
2530
2526
2519
2511

ครบรอบ 5 ปี Code Their Dreams สานต่อความฝัน ปั้นเยาวชนคุณภาพสู่ตลาดดิจิทัล

กลุ่มบริษัทซีดีจี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 มุ่งสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีโซลูชัน ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

จุดประกายให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของโค้ด

ก่อตั้ง บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก บริษัท ESRI Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในไทย เวียดนาม ลาว เมียนมา และ กัมพูชา

บริษัท โกลบเทค จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ จากงานสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

กลุ่มบริษัทซีดีจี ปรับเปลี่ยนแบรนด์ครั้งใหญ่ พร้อมมุ่งสู่การให้บริการแก่ประเทศ องค์กร และประชาชนในประชาคมอาเซียน

ก่อตั้งบริษัท โกลบเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอล (Digital Map Data) และให้บริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งครบทุกรูปแบบ (Dynamic Location Content) ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ บริการประชาชนดีเด่น “โครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรด้วยคอมพิวเตอร์” ให้กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการบริการและบริหารข้อมูลดีเด่น จากโครงการจัดทำระบบแผนที่และข้อสนเทศระบบจำหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท จีไอเอส จำกัด สร้างศูนย์ข้อมูลแผนที่ (GIS Data Center) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เปลี่ยนชื่อบริษัท ดิจิตอล อินฟอร์เมชั่น แอสโซซิเอทส์ จำกัด (DIAL) เป็นบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ผู้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Systems Integrator) รองรับตลาด Turnkey Solution

ก่อตั้ง บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ESRI) ให้บริการด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบครบวงจร (GIS) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท จีไอเอส จำกัด

โครงการจัดทำเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัล Computer World Smithsonian Awards ด้านการใช้คอมพิวเตอร์สร้างประโยชน์ต่อสังคม

ก่อตั้ง บริษัท คอมพิวเตอร์เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด (CPS) จัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์

จัดทำเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรประชาชน และเก็บข้อมูลพื้นฐานประชากรไทยให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เปลี่ยนผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเป็นคนไทยทั้งหมด

ก่อตั้ง “บริษัท คอนโทรล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด” สาขาประเทศไทย

CODE THEIR DREAMS

CODE THEIR DREAMS

เราจะพัฒนาเยาวชนไทยอย่างไรให้พร้อมรับมือกับโลกศตวรรษที่ 21 กลุ่มบริษัทซีดีจีเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมเยาวชนก้าวสู่การเป็นพลเมืองแห่งโลกดิจิทัล จึงมุ่งปลูกฝังความรู้ด้าน Digital Literacy เพิ่มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผ่านโครงการ Code Their Dreams สร้างทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อจุดประกายให้เยาวชนนำไปต่อยอดตามฝันในอนาคต

DISASTERS & CONTINGENCIES

DISASTERS & CONTINGENCIES

การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยพิบัตินับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งยังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทรัพยากร และประชาชนในพื้นที่และโดยรอบ กลุ่มบริษัทซีดีจีเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีและข้อมูลเชิงพื้นที่อันมีบทบาทอย่างยิ่งในการบรรเทาภัยพิบัติ จึงนำความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้าช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติสำคัญของประเทศ

EDUCATION

EDUCATION

พลเมืองที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์ และสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นผู้ใหญ่คุณภาพได้นั้นคือ “การศึกษา” กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษาสามารถเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างการเติบโตทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม

previous arrow
next arrow

Affiliates of CDG

Control Data (Thailand) Limited

Computer Peripheral and Supplies Limited

CDG Systems Limited

Esri (Thailand) Company Limited

GIS Company Limited

GlobeTech Company Limited

Affiliates of CDG

Control Data (Thailand) Limited

Computer Peripheral and Supplies Limited

CDG Systems Limited

Esri (Thailand) Company Limited

GIS Company Limited

GlobeTech Company Limited

Alliances