ซีดีจี และ คณะ ICT ม.มหิดล หนุน Social Enterprise ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ พัฒนาเทคโนโลยี Chatbot และเว็บไซต์ ดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มกว่า 50%

CDG Admin
02-01-2020

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการ “CDG Code Their Dreams” เผยภายหลังการร่วมมือกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพัฒนาเว็บไซต์ “มหาสวัสดิ์” ซึ่งเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 แห่ง ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ในรูปแบบการทำ Storytelling เพื่อเป็นสื่อนำเสนอเรื่องราว และบรรยากาศที่น่าสนใจ พร้อมพัฒนาระบบ chatbot บน Facebook สำหรับให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วย e-Commerce platform บนเว็บไซต์ชุมชน หลังนักศึกษาลงพื้นที่ในเฟสแรก ล่าสุดดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วกว่า 50%  พร้อมวางแผนพัฒนาโครงการในอนาคตสร้างเกมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี AR เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

 นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า ภายหลังการร่วมมือระหว่างโครงการ CDG Code Their Dreams กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โดยล่าสุดนักศึกษาจำนวน 15 คน ได้ลงพื้นที่นำผลงานจากการประกวดมาพัฒนาต่อยอด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ประกอบด้วย เว็บไซต์ www.mahasawat.com ภาษาไทยและอังกฤษ, Facebook Chatbot และช่องทางการสร้างรายได้อย่าง e-Commerce เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

“กลุ่มบริษัทซีดีจีตั้งใจที่จะนำองค์ความรู้ด้านไอทีและเทคโนโลยีเข้าไปช่วยยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนให้ดีกว่าเดิม โดยล่าสุดนักศึกษาที่ได้รับการอบรมจากโครงการ “CDG Code Their Dreams ได้ลงพื้นที่และนำผลงานจากการประกวดมาพัฒนาต่อยอดในด้านการสร้าง Storytelling ให้กับเว็บไซต์ชุมชน และยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกชุมชนได้มีทักษะพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้อย่างมีเหตุผล เข้าใจตรรกะ มีทักษะความคิดที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยปัจจุบันเว็บไซต์ www.mahasawat.com ได้เป็นสื่อกลางชั้นดีของชุมชนในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 แห่ง คือ บ้านศาลาดิน นาบัวลุงแจ่ม บ้านฟักข้าวขนิษฐา สวนผลไม้ลุงบุญเลิศ และฟาร์มกล้วยไม้คุณสร้อย ในรูปแบบการทำ Storytelling นำเสนอเรื่องราว และบรรยากาศที่น่าสนใจของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้สนใจมาเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วกว่า 50%” นายนาถกล่าว

นายนาถกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการพัฒนาเว็บไซต์ ยังได้มีการพัฒนาระบบ chatbot บน Facebook สำหรับให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว จากแต่ก่อนที่ยังดูแลได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากขาดบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้ การมี Facebook Chatbot ทำให้สามารถตอบคำถามนักท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ จากข้อมูล Global Web Index ยังระบุว่า ประเทศไทยกว่า 85% เคยซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ และยอดขายสินค้าออนไลน์ในประเทศได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% จากปีที่แล้ว โครงการนี้จึงได้มีการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วย e-Commerce platform บนเว็บไซต์ชุมชน ด้วยการโปรโมตสินค้าต่าง ๆ ของชุมชน ที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชม และสั่งสินค้าออนไลน์ได้แบบไม่ต้องเดินทางไป เป็นการเพิ่มรายได้ที่นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวหลัก เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์สู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านศาลาดิน กล่าวว่า หลังจากซีดีจี และนักศึกษาจากม.มหิดล ได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน รวมถึงเพิ่มช่องทางการโปรโมตทั้ง Facebook, Website และช่องทางการติดต่อนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วฉับไวอย่าง Facebook Chatbot ทำให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เริ่มทยอยเข้ามาเที่ยวโดยเฉพาะช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ เฉลี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทย 80%  และชาวต่างชาติ 20% อีกทั้งชาวบ้านจากที่ไม่มีความรู้ในด้านไอที หรือใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็พัฒนาและใช้งานได้ดีมากขึ้น ซึ่งในอนาคตนอกจากการถ่ายทอดการใช้งาน ในด้านวิธีการดูแลระบบหลังบ้านก็มองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านต้องศึกษาต่อไป เพื่อให้ชุมชนสามารถทำได้เองอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทซีดีจี และม.มหิดลวางได้วางแผนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต ผ่านเกมเสมือนจริง ที่ประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาร่วมกับแผนที่เส้นทางจักรยาน หรือที่เรียกว่า “ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21” สำหรับพัฒนาเด็กอายุ 6 – 8 ปี ผ่านการจำลองสถานการณ์ เน้นการฝึกฝนทักษะผ่านการแก้ปัญหา เพิ่มการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ โดยการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality หรือ AR  มาประยุกต์ใช้ในเกมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสถานที่จริง

ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดนครปฐม มีสถานที่ท่องเที่ยว 5 แห่ง คือ บ้านศาลาดิน นาบัวลุงแจ่ม บ้านฟักข้าวขนิษฐา สวนผลไม้ลุงบุญเลิศ และฟาร์มกล้วยไม้คุณสร้อย ซึ่งพัฒนาสื่อนำเที่ยวเชิงดิจิทัลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ประวัติความเป็นมาของชุมชนและของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน แผนที่ภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และส่งเสริมการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว อาหารท้องถิ่น บรรยากาศการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์จากผลผลิตจากสวนของชาวบ้านในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ นักท่องเที่ยวที่สนใจสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.mahasawat.com หรือ Facebook “ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์” นายวันชัยกล่าวทิ้งท้าย

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566