นอสตร้าโลจิสติกส์ เผย NOSTRA LOGISTICS TMS มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 150% ชูจุดเด่นช่วยลดต้นทุนขนส่ง เล็งขยายบริการเพิ่ม รองรับแผนพัฒนาธุรกิจสู่อาเซียน

CDG Admin
05-10-2022

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ หรือ NOSTRA LOGISTICS TMS เผยผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนวางใจเลือกใช้ NOSTRA LOGISTICS TMS เพิ่มขึ้นกว่า 150% เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา หลังพบ 3 เพนพ้อยท์ในเรื่องกระบวนการทำงานภายในของลูกค้ากลุ่มขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ใช้ระบบต่างกันไม่เชื่อมโยงกัน ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบจากบริษัทคู่ค้าต่างบริษัท และต้นทุนการขนส่งที่เป็นต้นทุนหลักยังไม่มีระบบช่วยบริหารจัดการ ย้ำ NOSTRA LOGISTICS TMS สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถขนส่งสินค้า และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ถึง 15% เล็งขยายการบริการไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อการบริหารจัดการงานขนส่งให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเพิ่ม 100% ภายใน 2 ปี

 นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า กว่า 10 ปีของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในรูปแบบ e-Logistics ในประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยคน แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาซึ่งเป็นเพนพ้อยท์สำคัญจากความต้องการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นโอกาสและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการพัฒนา NOSTRA LOGISTICS แพลตฟอร์มสำหรับการบริหารงานขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่ให้บริการระบบต่าง ๆ รองรับการทำงานขนส่งจบในที่เดียว โดย NOSTRA LOGISTICS จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลงานขนส่ง และเชื่อมโยงการทำงานทุกระบบเข้าด้วยกัน

“จากประสบการณ์ในการพัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ พบ 3 เพนพ้อยท์หลักของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คือ 1.กระบวนการทำงานภายในบริษัทที่ใช้ระบบต่างกันไม่เชื่อมโยงกัน ไม่สามารถทำงานเชื่อมต่อร่วมกันได้ ข้อมูลไม่เชื่อมโยง หรือได้ข้อมูลไม่ตรงกันในแต่ละระบบ ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตลอดทุกกิจกรรมได้ 2.ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบจากบริษัทคู่ค้าต่างบริษัท เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน ผู้ประกอบการนิยมการเอาท์ซอร์สด้านโลจิสติกส์ และต้องการข้อมูลภาพรวมงานขนส่งทั้งหมด แต่เอาท์ซอร์สใช้ระบบสารสนเทศต่างกัน ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลไม่สะดวก ต้องอาศัยการว่าจ้างผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์มาดูแลแต่ละระบบ และ 3.ต้นทุนการขนส่งที่เป็นต้นทุนหลักยังไม่มีระบบช่วยบริหารจัดการ ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดโดยเฉพาะต้นทุนค่าขนส่งที่มีเงื่อนไขต่าง ๆ มาเกี่ยวข้อง เมื่อต้องวางแผนจัดสรรการใช้รถเพื่อต้นทุนและบริการที่ดีที่สุด ทั้งนี้ การใช้วิธีคิดต้นทุนตามความชำนาญของบุคคลอาจเกิดข้อผิดพลาดที่เป็น Human error ได้ง่าย และการพึ่งพาคนในการทำงาน ทำให้ไม่สะดวกและไม่ยั่งยืนในระยะยาว” นางวรินทรกล่าว

นางวรินทร กล่าวเสริมว่า จากการศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งในระยะเวลาที่ผ่านมา พบต้นทุนการขนส่ง 2 ประเภทใหญ่ คือ ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าทะเบียนยานพาหนะ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนประจำ เป็นต้น และ ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการบริการขนส่ง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถ เป็นต้นทุนที่สูงกว่าร้อยละ 50 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ควบคุมยากและมีรายละเอียดเงื่อนไขมากมาย เช่น อัตราการใช้น้ำมัน ขึ้นอยู่กับการวิ่งระยะใกล้ไกล ช่วงความเร็วในการวิ่งรถ พฤติกรรมการขับรถ และสภาพปัจจัยภายนอก ฯลฯ ธุรกิจขนส่งจำเป็นต้องบริหารและวางแผนในส่วนนี้เพื่อลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดและเพิ่มกำไรในการวิ่งรถในแต่ละเที่ยว แต่การวางแผนต้นทุนขนส่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความชำนาญ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจจึงต้องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อความรวดเร็วและทันต่อการทำงานในการแข่งขันในปัจจุบัน

จากเพนพ้อยท์ดังกล่าว เป็นที่มาของการพัฒนาระบบ NOSTRA LOGISTICS TMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถขนส่งสินค้า ให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลสำหรับการตัดสินใจที่ดีที่สุด และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ถึง 15% เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจ โดยมีจุดเด่น 3 ประการคือ 1. ฟังก์ชันครอบคลุมทุกกระบวนการจัดส่ง ตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การเลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุด การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตารางเดินรถ การจัดสินค้าขึ้นรถแต่ละคัน การจัดการด้านบัญชีและการเงิน และการจัดการด้านการซ่อมบำรุง ตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบติดตามยานพาหนะ NOSTRA LOGISTICS Tracking หรือ ระบบ NOSTRA LOGISTICS Telematics, MDVR และ All in One เพื่อตรวจสอบและป้องกันความปลอดภัยในการขับขี่พร้อมตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ 2. สามารถทำงานบนสมาร์ทโฟนด้วย NOSTRA LOGISTICS Mobile Application ที่มีโมดูลสนับสนุนการทำงานในกิจกรรมการขนส่งต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ได้แก่ Electronic Proof of Delivery (ePOD) ระบบติดตามงานขนส่ง, Cash Van & COD ระบบจัดการการขายบนหน่วยรถเคลื่อนที่, Maintenance Management System (MMS) ระบบจัดการงานซ่อมบำรุง และ My Queues (Smart Gate) ระบบจัดการคิวงานในพื้นที่รับ-ส่งสินค้า และ 3. มี NOSTRA LOGISTICS Connector สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบติดตามการขนส่งจากบริษัทรับจ้างขนส่งอื่น เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลที่ NOSTRA LOGISTICS แพลตฟอร์มเดียวได้สะดวก รวดเร็ว พร้อมแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย

NOSTRA LOGISTICS นับเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล จึงสามารถใช้งานได้ทั่วโลก โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้เตรียมพัฒนาระบบให้รองรับการขยายการบริการไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสามารถใช้ระบบเพื่อบริหารจัดการงานขนส่งให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเพิ่ม 100% ภายใน 2 ปี ย้ำหัวใจหลักของการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนคือ “การบริหารต้นทุนให้ต่ำ ควบคู่กับการทำงานที่รวดเร็ว และมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอย่างแม่นยำ” นางวรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขนส่งที่สนใจ สามารถติดต่อฝ่ายขายของบริษัทหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อโลจิสติกส์ ได้ที่ www.nostralogistics.com หรือ โทร. 02-116-4478

 เกี่ยวกับ NOSTRA LOGISTICS (นอสตร้า โลจิสติกส์)

“NOSTRA LOGISTICS”  (นอสตร้า โลจิสติกส์) โดย  Supply Chain Solution Division (SCS)  ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของ บริษัท จีไอเอส จำกัด เป็นโซลูชันด้านการบริหารจัดการงานขนส่ง ได้แก่ การจัดการกลุ่มรถ (Fleet Management) การติดตามตำแหน่ง (GPS Tracking) บนแผนที่ความละเอียดสูงนอสตร้า เพิ่มความปลอดภัยในการขับรถด้วยเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics) และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nostralogistics.com

#NOSTRALogistics #NOSTRAtelematics

 

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566