ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

CDG Admin
27-04-2023

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยกำหนดให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นวาระแห่งชาติ ทำให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเร่งเดินหน้านำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนดำเนินงานจริงอย่างหลากหลายมากขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ รวมไปถึงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือและมีความพร้อมในการพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างประโยชน์ด้านการบริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ตอบโจทย์เป้าหมายหลักของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืน

เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่นให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) Esri จึงได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution For Local Government) โดยอาศัยเทคโนโลยีหลักอย่างเทคโนโลยี GIS หรือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยบูรณาการฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ Smart City Data Platform แพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลที่บูรณาการข้อมูลต่างๆ ภายในเมืองมาไว้ในที่เดียวผ่านการแสดงผลในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล ทำให้เห็นภาพรวมของเมืองในทุกด้าน ช่วยในการวางแผนและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลเข้ากับหน่วยงานภายในท้องถิ่น เพื่อบริหารจัดการงานเฉพาะด้าน เสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

โดยแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลนี้ ช่วยในการบูรณาการข้อมูลเมืองต่างๆ มาไว้ในที่เดียว อาทิ ด้านความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข เป็นต้น ทำให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่สามาถมองเห็นภาพรวมของเมืองทั้งหมดได้ ช่วยในการวางแผนบริหารจัดการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเมือง และรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยติดตามและจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ได้ โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้น นำไปสู่การวางแผน เผยแพร่แผนการรับมือสู่ทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมการให้บริการสาธารณูปการ และแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นทีได้อย่างทันท่วงที

 นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลหลักเข้ากับหน่วยงานในท้องถิ่น โดยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการงานเฉพาะด้านของหน่วยงานภายในท้องถิ่น (Smart Operation Workflow) ได้อย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม (Low-code No-code) ตอบโจทย์กระบวนการทำงานที่หลากหลายของหน่วยงานและหลายระดับงาน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามไปจนถึงผู้บริหาร สามารถเข้าถึงและเห็นภาพรวมข้อมูลภายในหน่วยงานร่วมกันได้ ช่วยลดความซับซ้อน สนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

โดยสามารถประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่างๆ อาทิ งานจัดการสำรวจแผนที่ภาษีสำหรับกองคลัง โดยสามารถสร้างแอปพลิเคชันในการสำรวจ  จัดเก็บข้อมูล เพื่อการคำนวณภาษี และนำมาแสดงผลเป็นข้อมูลแผนที่ภาษีผ่านแดชบอร์ด ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดูสรุปผลและติดตามสถานะการชำระภาษีได้อย่างง่ายๆ หรืองานติดตามสถานะสาธารณูปโภคสำหรับกองช่าง สามารถใช้แอปพลิเคชันในการเก็บข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน  อัพเดตสถานะงานผ่านสมาร์ทโฟน และสามารถติดตามสถานะหรือตรวจสอบงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคได้แบบเรียลไทม์ รวมไปถึงการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันที ทำให้การทำงานมีความเป็นระบบ และราบรื่นมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา เป็นต้น

“ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี GIS และประสิทธิภาพของการใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแผนที่ สู่การพัฒนาประยุกต์การจัดการฐานข้อมูล บูรณาการแบบองค์รวม ให้บริหารเมืองระดับท้องถิ่นยุคดิจิทัล ยกระดับทรานส์ฟอร์มสู่การเป็น Smart City และ Esri เชื่อว่า Location Intelligence ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่สามารถสร้างความแตกต่างในการบริหารจัดการเมือง และยกระดับสู่ Smart city อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมบริการและให้การดูแลประชาชนเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ”คุณธนพรกล่าวทิ้งท้าย

—————————————————————

เกี่ยวกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก Esri Inc ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLM อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.esrith.com

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566