Esri Thailand ผนึกกำลัง ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ผุดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม พยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดกับ ‘กรุงเทพฯ’ ในช่วง 100 ปีข้างหน้า

CDG Admin
01-12-2022

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนา  ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับ “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC)” ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของการใช้ชีวิต ด้วยเทคโนโลยีในการคาดการณ์อนาคต ร่วมกันพัฒนาสุดยอดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม “Urban Hazard Studio” เพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึง 100 ปีข้างหน้า

 นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับความท้าทายด้านภัยพิบัติหลากหลายมากขึ้น จากความแปรปวนของสภาพอากาศและภาวะโลกร้อน ก่อให้ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งทาง “Esri Thailand” และ “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมและป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น จึงทำให้เกิดความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการนำความชำนาญของทั้งสองบริษัทมาร่วมพัฒนา “ฮับข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมและพยากรณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นช่วง 100 ปีข้างหน้า” ไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำท่วม มลพิษ ภาวะโลกร้อน หรือแม้แต่ภัยแล้งต่าง ๆ ให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลไปช่วยยกระดับการวางแผนรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมคาดการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนเมือง โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

อีเอสอาร์ไอ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ และซอฟแวร์ ArcGIS ที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ “รูปภาพ” หรือ “แผนที่” แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่การทำ Visualization หรือ Analysis เท่านั้น แต่ยังสามารถทำ Prediction เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้แม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

ด้าน ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” กล่าวว่า ในความร่วมมือครั้งนี้ ระหว่างทีมนักวิจัยฯ กับบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ทางศูนย์วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการคาดการณ์เพื่อสะท้อนภาพของชุมชน หากเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมแสดงผลผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งการเก็บข้อมูลวิเคราะห์อนาคตนั้น ต้องทำการติดตามและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ศูนย์วิจัยฯ ยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล อากาศ พื้นดิน น้ำแข็ง และสิ่งมีชีวิต โดยผ่านแพลตฟอร์มข้อมูล “Earth Pulse”

ดร.การดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เป็นศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยภาค อสังหาริมทรัพย์ของไทย ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดี ให้กับมนุษยชาติ โดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนภาพของการอยู่อาศัย การทํางาน การ เรียนรู้ การใช้เวลาว่าง การคมนาคมขนส่ง และบริบทของความยั่งยืน มุ่งวิเคราะห์ข้อมูล สํารวจและคาดการณ์ พร้อมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับนักอนาคตศาสตร์ระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ  เพื่อนําไปสู่การออกแบบอนาคตที่ดีขึ้นร่วมกัน

ทั้งนี้ สำหรับฮับข้อมูลที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง Esri Thailand และ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ได้เริ่มต้นเปิดตัวด้วยการคาดการณ์พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลระดับน้ำบนแผนที่ ผ่านการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change) เป็นที่ปรึกษา โดยใช้ชุดข้อมูลปริมาณน้ำฝนในรอบ 100 ปี ทำให้น้ำเหนือหลากล้นจากแม่น้ำแล้วไหลบ่าลงมา รวมถึงชุดข้อมูลจาก ArcGIS Living Atlas เช่น ค่าระดับน้ำที่แม่น้ำ  ค่าความสูงพื้นที่ (DEM)  ค่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น (Sea Level Rise) จากรายงานล่าสุด ฉบับที่ 6 (IPCC-AR6)  พายุ Hurricane แบบเรียลไทม์ และนํามา Visualization ผ่านแอปพลิชันที่พัฒนา ด้วยซอฟต์แวร์จาก Esri เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อน และหลากหลายให้เข้าใจง่าย ซึ่งนอกจากจะแสดงผล ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แล้ว จุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้ยังทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อีกด้วย เช่น น้ำท่วมบริเวณนี้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ต่ำกว่าพื้นที่อื่น ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนด้านต่างๆ เช่น การวางผังเมือง การขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://bit.ly/UrbanHazardStudio

—————————————————————

 เกี่ยวกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก Esri Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLM อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.esrith.com

เกี่ยวกับฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC)

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) คือศูนย์วิจัยเอกชน ก่อตั้งโดยบริษัทอสังหาชั้นนำของประเทศ ที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของการใช้ชีวิต โดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนภาพของ การอยู่อาศัย การทำงาน การเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง คมนาคมขนส่ง และ บริบทของความยั่งยืน

นักวิจัยของฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ มุ่งวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจและคาดการณ์อนาคต พร้อมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับนักอนาคตศาสตร์ระดับประเทศและนานาชาติทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงชุมชนต่าง ๆ

ศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ตั้งอยู่ที่โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ โดยจะเป็นศูนย์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่นการออกแบบ นโยบายนักวิจัย และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ข้อมูลและงานวิจัยของศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์เปิดกว้างสำหรับนักวิจัย พันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอนาคตศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ฯ ได้ที่ www.futuretaleslab.com

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566