Esri Thailand เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชัน ตอบรับเทรนด์ ESG มุ่งหนุนกิจการ รัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เติบโตยั่งยืน

CDG Admin
26-02-2024

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เปิดกลยุทธ์ปี 67 มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อตอบรับเทรนด์ ESG ด้วยการนำเทคโนโลยี GIS เข้าไปช่วยในด้าน ESG ให้กับธุรกิจ อาทิ ส่งเสริมสมาร์ทซิตี้ การจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างคุ้มค่าและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนในการวิเคราะห์พื้นที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ เป็นต้น หวังช่วยกิจการรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สังคม และประเทศ

 

ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธาน บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขับเคลื่อนบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันให้สอดรับเทรนด์ ESG มากขึ้น โดยนำเทคโนโลยี GIS เข้าไปช่วยในด้าน ESG ให้กับธุรกิจ ผ่าน 4 เทคโนโลยีหรือโซลูชันที่ตอบโจทย์เทรนด์ ได้แก่ 1. แพลตฟอร์มส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีความยั่งยืน (Geocity Data Platform) 2.  โซลูชันที่ช่วยในการรับมือและแก้ปัญหาภัยพิบัติ 3. โซลูชันด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อช่วยพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรอย่างคุ้มค่าและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกฎหมายการนำเข้าส่งออกของกลุ่มประเทศยุโรป และ 4. พลังงานทดแทน (Renewable Energy) โดย Esri Thailand มีเครื่องมือวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ พื้นที่รับแดด และปัจจัยต่าง ๆ ในการติดตั้งหรือลงทุนโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมที่สุด

 

 

ดร.ธนพร กล่าวเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยี GIS ข้างต้น ได้เข้าไปมีส่วนช่วยในด้าน ESG ตามกรอบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ๆ ดังนี้

  1. ด้านสมาร์ทซิตี้ ได้พัฒนา Geo City Data Platform เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีความยั่งยืน ช่วยบูรณาการฐานข้อมูลเมืองสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะที่ครอบคลุมข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลกายภาพและเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดภายในเมือง แล้วนำเสนอในรูปแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ไม่เพียงแค่มุม Visualization เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ และเห็นความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของข้อมูล ช่วยจำลองสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเมือง เพื่อการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต นำไปสู่การวางแผนรับมือกับปัญหาเมืองได้อย่างตรงจุด โดยเมืองสามารถดึงเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เตรียมความพร้อม และรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันที นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อกลางระหว่างเมืองและประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ทันที เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดียิ่งขึ้น
  2. ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ GIS เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในด้าน Climate Change ทั่วโลก โดย Esri เคยได้รับรางวัลการันตี The Forrester New Wave™:Climate Risk Analytics, 2023 จากบริษัทวิจัย Forrester ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านสภาพอากาศ รวมถึง Esri ยังมีโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหา Climate Crisis ได้อย่างรอบด้าน ตั้งแต่การช่วยประเมินผลกระทบ การวิเคราะห์และจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงหรือจุดเสี่ยงในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยี GIS เองสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ  เพื่อเพิ่มความสามารถของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้มากขึ้น รวมถึงการช่วยหาโซลูชันที่เป็นแนวทางสู่การบริหารจัดการสถานการณ์และทรัพยากรให้เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ Esri Thailand ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม (Urban Hazard Studio) ที่ได้พัฒนาร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC ด้วยการใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม จากการวิเคราะห์สถานการณ์ฝนร้อยปี เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลไปวางแผนรับมือ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาของเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มรับมือภัยพิบัติอื่น ๆ เช่น สึนามิ และฝุ่น เป็นต้น
  3. ด้านเกษตรกรรม ปัจจุบันเทรนด์โลกให้ความสนใจเรื่องแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เห็นได้จากที่หลายประเทศเริ่มมีการประกาศใช้ข้อกฏหมายเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ดำเนินการตามแนวทาง โดยเฉพาะในแถบยุโรปเองก็มีกฏหมายด้านนี้บังคับใช้ และมีแนวโน้มไปยังหลายประเทศทั่วโลก เช่น กฎหมาย EUDR (EU Deforestation Regulation) ซึ่งการใช้เทคโนโลยี GIS สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้สอดรับกฎหมายการนำเข้า-ส่งออกของกลุ่มประเทศยุโรป โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาวิเคราะห์ดูการเปลี่ยนแปลงของป่าจากภาพถ่ายดาวเทียม และการติดตามพืชที่เพาะปลูกว่าไม่ได้มาจากการบุกรุกทำลายป่า ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถช่วยการันตีสินค้าว่าได้มาจากพื้นที่ที่ไม่ทำลายธรรมชาติ และสามารถติดตามข้อมูลสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อช่วยสนับสนุนมาตรฐานการผลิตอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
  4. ด้านพลังงานทดแทน โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับเมืองร้อนอย่างประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทคโนโลยี GIS จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้งโซล่าเซลล์ และสามารถคาดการณ์ปริมาณพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เพียงพอกับการใช้งาน สามารถประเมินระยะเวลาการคืนทุนของการติดตั้งโซลาเซลล์ และยังสามารถมอนิเตอร์เพื่อติดตามการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา

 

อย่างไรก็ดี Esri ในฐานะผู้ให้บริการด้าน Location Intelligence มุ่งมั่นบริหารธุรกิจภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตั้งใจนำเทคโนโลยี GIS มาช่วยในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ล้วนมีผลกระทบต่อความยั่งยืนในอนาคต ตลอดจนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ดร.ธนพร กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก Esri Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLM อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.esrith.com

 

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:

กลุ่มบริษัท ซีดีจี  : มังคลารัช ใจตรง (ฟาราห์) โทร. 082 258 5912 อีเมล์ Mangkalarut.c@cdg.co.th

ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

บริษัท แอบโซลูท พีอาร์ จำกัด : อาทิตยา สุจิรสกุล (อิ๋ว) โทร. 087 675 2365 อีเมล์

aewartitaya@absolutepr.co.th

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566