GlobeTech Company Limited

บริษัท โกลบเทค จำกัด

บริษัท โกลบเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโซลูชันข้อมูลแผนที่ดิจิทัลและ Location Contents ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แบรนด์ นอสตร้า (NOSTRA) บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสํารวจมากกว่า 20 ปี และมีบริการหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอเอส (Geographic Information System) และซอฟต์แวร์ด้าน Business Intelligence บริการแผนที่ออนไลน์ (NOSTRA Online Map Services) ในประเทศไทยและ AEC ผ่านการเรียกใช้ API (Application Programming Interface ) และบริการข้อมูลแผนที่สำหรับระบบจีพีเอสนำทางในรถยนต์ อุปกรณ์พกพา และซอฟต์แวร์นำทางต่าง ๆ ตลอดมาบริษัทฯ และพันธมิตรได้ร่วมมือกันพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างอย่างดีที่สุด

Map Contents

1 . GeoData (Map for GIS)
ข้อมูลแผนที่ดิจิทัล (Digital Map Data) ที่ละเอียดแม่นยำครอบคลุมพื้นที่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือจีไอเอส และ Business Intelligence ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์จัดการพื้นที่ (Site analysis) ด้วยการใช้ข้อมูลแผนที่ ประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) ในรูปแบบของแผนที่ที่เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database) ผู้ใช้งานสามารถนำไปแสดงผลและวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจ ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การวางแผนตั้งสาขาใหม่ และการวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการ ประกอบด้วย

1.1. Standard layer เช่น ข้อมูลขอบเขตการปกครอง เทศบาล เส้นถนน ขนส่งมวลชน และแหล่งน้ำ เป็นต้น
1.2 Additional layer เช่น ขอบเขตไปรษณีย์ ตำแหน่งหมู่บ้าน และผังเมือง เป็นต้น
1.3 Special feature เช่น ข้อมูล Network Dataset, 3D Model และ Indoor map
1.4 Special Fields เช่น ความสูง-ต่ำของถนน และตำแหน่งหมู่บ้าน เป็นต้น

2. Extra Content
บริการข้อมูลชุดพิเศษเชิงลึกที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมของข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญในหลายมิติ สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด แผนการพัฒนาสินค้าและบริการ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจในอนาคต ประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกำลังซื้อในพื้นที่นั้น ๆ เช่น หมวดร้านอาหาร หมวดอสังหาริมทรัพย์ หมวดตลาด หมวดสถานที่ท่องเที่ยว และหมวดที่จอดรถ เป็นต้น

3. Demographic Content
บริการข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งมาจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลรอบด้านจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพในการขยายธุรกิจ วางกลยุทธ์การให้บริการ สร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ ขยายสาขา หรือวางแผนการขายในแต่ละพื้นที่ เพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่

3.1 Thailand Demographic Data: ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ทั่วประเทศไทยในรูปแบบของตาราง เช่น เพศ อายุ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ฯลฯ
3.2 Gridded Population Daytime: ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรศาสตร์ในช่วงเวลากลางวัน แสดงผลเป็นแผ่นภาพในรูปแบบตารางกริดสีต่าง ๆ
3.3 Gridded population Nighttime: ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรศาสตร์ในช่วงเวลากลางคืน แสดงผลเป็นแผ่นภาพในรูปแบบตารางกริดสีต่าง ๆ

4. Map for Navigation
ข้อมูลแผนที่เพื่อระบบนำทางนอสตร้า ซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดอุปกรณ์จีพีเอสนำทางรถยนต์มาอย่างยาวนาน ด้วยคุณสมบัติของแผนที่นำทางจีพีเอสที่มีความละเอียดและแม่นยำสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และบริษัทจีพีเอสชั้นนำต่างวางใจใช้บริการ เช่น GARMIN Speednavi และค่ายรถยนต์ชั้นนำ เช่น MG, Toyota, Isuzu, Mitsubishi และ Nissan เป็นต้น

Online Map Service

1. NOSTRA Online Map Service
บริการข้อมูลแผนที่ออนไลน์ด้วยการเรียกใช้ NOSTRA Map API ประกอบข้อมูลแผนที่ซึ่งมีภาพแผนที่มากมายในรูปแบบต่าง ๆ ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น แผนที่เชิงเส้นถนน (Street Map) แผนที่เส้นถนนไฮบริด (Street Hybrid Line) พร้อมฟังก์ชันพื้นฐานการใช้งานแผนที่ใน 4 กลุ่มบริการ ได้แก่ 1. Map API 2. Place API 3. Route API 4. Road API เช่น การค้นหาตำแหน่ง การระบุตำแหน่งปัจจุบัน หรือจะเป็นการคำนวณเส้นทางด้วยรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคล (Private Vehicle) และระบบขนส่งสาธารณะ (Multimodal Transportation) นอกจากนี้ยังมีบริการข้อมูลพิเศษในรูปแบบ Dynamic Contents เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น แสดงสภาพการจราจร อุบัติเหตุบนท้องถนน สภาพอากาศ ร้านอาหารแนะนำ และราคาน้ำมัน เป็นต้น

1.1 NOSTRA Truck Map : บริการข้อมูลแผนที่สำหรับเส้นทางรถบรรทุก เพื่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ (TMS) และโลจิสติกส์แอปพลิเคชันโดยเฉพาะ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
อัลกอริทึมการกำหนดเส้นทางและการวางแผนขั้นสูงสำหรับ Fleet รถขนส่ง
1.2 SOS API Service : บริการแพลตฟอร์มศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ เช่น บริการแจ้งอุบัติเหตุ ขอความช่วยเหลือเมื่อรถเสีย เรียกรถพยาบาล เรียกรถกู้ชีพ แจ้งคนหาย แจ้งขโมยขึ้นบ้าน หรือแจ้งไฟไหม้ ฯลฯ เพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบบริการ API Ready to Integration และสามารถเชื่อมต่อกับ Application อื่นได้

ติดต่อเรา

บริษัท โกลบเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: 202 ชั้น 14 อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-678-0995
โทรสาร: 02-678-0321
E -mail: nostrahotline@cdg.co.th, marketing.nostra@cdg.co.th
เว็บไซต์: www.nostramap.com
Facebook: NOSTRA for Business, NOSTRA Map
Blockdit: NOSTRA for Business
Tiktok: nostra_guides
Linkedin: NOSTRA for Business