th

Mobile Application & Plug-in Smart Objects

ทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นอวัยวะที่ 33 ของเราไปแล้ว ทำให้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนแปลงไป เราต้องการความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น Mobile Application และเทคโนโลยี Smart Object จึงมีบทบาทมากขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่การพัฒนา Mobile Application และ Smart Object ที่มีคุณภาพเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพื่อผลลัพธ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอัพเดทที่ต่อเนื่อง และ มีความปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูล

กลุ่มบริษัท CDG มีบริการออกแบบและพัฒนา Mobile Application ทั้ง iOS และ Android โดยมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ โดยเราคำนึงถึงการพัฒนาที่ต่อเนื่องและปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ นอกจากนี้เรายังสามารถให้คำปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยน Work Flow และ การรับงาน Outsource ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จาก Mobile Application ได้อย่างเต็มที่

Company: CDGS GIS GT ESRI

การทำงานด้านโปรแกรมมิ่งทุกวันนี้ท้าทายกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะมีเวลาพัฒนาน้อยลงแต่ต้องรองรับความต้องการขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องวางระบบให้ง่ายต่อการอัพเดทและไม่มีช่องโหว่ให้อาชญากรไซเบอร์เข้ามาเจาะระบบได้ การใช้ Smart Object จึงตอบโจทย์ของการพัฒนาโปรแกรมในยุคนี้ช่วยให้มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมสูงขึ้นและสร้างชิ้นงานได้รวดเร็วมากขึ้น เพราะ Smart Object เป็นเหมือน Module ทางโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชุดคำสั่งที่เฉพาะเจาะจง สามารถ plug-in เข้ากับโปรแกรมต่างๆ ได้ทันที แทนที่จะต้องทำการพัฒนาชุดคำสั่งใหม่เองทั้งหมด ทำให้ย่นระยะเวลาการพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้น และผู้พัฒนายังสามารถทำการอัพเดท Smart Object ที่ถูกฝังอยู่ในทุกๆ โปรแกรมไปพร้อมๆ กันได้ ทำให้โปรแกรมทันสมัยและมีความปลอดภัยมากขึ้น

    Company: CDGS

BACK TO TOP