th

Asset Valuation Suites

ระบบบริหารจัดการด้านการประเมินทรัพย์สิน (Property Valuation) ที่มีจุดเด่นด้านการจัดเก็บข้อมูลหลักทรัพย์เชิงตำแหน่ง และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นแผนที่แนวโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่ แนวเวนคืนโครงการต่าง ๆ เขตความปลอดภัยทางการบินและแนวเส้นเสียง ข้อมูลผังเมืองรวม เขตป่าสงวน และขอบเขตอุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลที่มีความถูกต้องเชิงพื้นที่ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพภายในระบบเดียว
จึงช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนของงานประเมิน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประเมินสามารถรับงานประเมินในแต่ละวัน
ได้มากยิ่งขึ้น และสร้างรายได้ให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

Company: ESRI GISC

BACK TO TOP