th

กลุ่มบริษัท CDG เป็นตัวแทนจำหน่าย Software ทางด้าน Geographic Information System หรือ GIS อันดับ 1 ของโลก จากบริษัท อีเอสอาร์ไอ อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้แบรนด์ ArcGIS พร้อมมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล สภาพพื้นที่ ตำแหน่งที่ตั้ง ภูมิประเทศ ข้อมูลเชิงกายภาพต่างๆ และนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบทั้งการพัฒนาองค์กร ทิศทางการตลาดในอนาคต การย้ายถิ่นฐาน การคาดการณ์เหตุฉุกเฉิน และการวางระบบสาธารณูปโภค พร้อมกันนั้นเรายังมีทีมที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ให้ ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาใช้งานได้จริง

นอกจาก Software ArcGIS แล้ว กลุ่มบริษัท CDG ยังมีข้อมูลแผนที่ที่มีความละเอียดครบถ้วนทั้งประเทศไว้ให้บริการด้วย แผนที่ดังกล่าวมีชื่อภายใต้แบรนด์ NOSTRA เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเริ่มใช้ระบบ GIS ได้ทันที โดยไม่ต้องมีการจัดหา  Basemap เพิ่มเติม

Asset Valuation Suites

ระบบบริหารจัดการด้านการประเมินทรัพย์สิน (Property Valuation) ที่มีจุดเด่นด้านการจัดเก็บข้อมูลหลักทรัพย์เชิงตำแหน่ง และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น แผนที่แนวโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่ แนวเวนคืนโครงการต่างๆ เขตความปลอดภัยทางการบินและแนวเส้นเสียง ข้อมูลผังเมืองรวม เขตป่าสงวน และขอบเขตอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลที่มีความถูกต้องเชิงพื้นที่ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้บนระบบเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนของงานประเมิน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประเมินสามารถรับงานประเมินในแต่ละวันได้มากยิ่งขึ้น สร้างรายได้ให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

Company: ESRI GIS

BACK TO TOP