Trainee
Co-operative Education Internship
17/10/2023
Share to :
ให้การฝึกงานของคุณสามารถต่อยอดสู่งานที่ยิ่งใหญ่ พร้อมสนับสนุนในด้านต่างๆ เปิดโอกาสการคิดโซลูชันให้ตอบโจทย์ พร้อมแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้จริง เพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับโลกของการทำงานที่มีการแข่งขันสูงและสามารถค้นพบจุดเด่นในตัวคุณ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities
  • ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนาระบบ พัฒนาโปรแกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เขียน Web Application ด้วยภาษา C# .NET, MVC, HTML, CSS, JavaScript, SQL, Git ติดต่อฐานข้อมูล เช่น MySQL, SQL Server
  • เขียน Mobile Application ด้วยภาษา Swift, Kotlin หรือ Flutter
คุณสมบัติ
Qualifications
  • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 หรือปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: Information Technology, ICT, Innovation, Computer Science, Computer Engineer, Electronic Engineering, Statistics หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานและอัลกอริธึม
  • ทักษะการเขียนโค้ดในภาษาต่างๆ เช่น Java, C#.Net, JavaScript, Python, Angular , React , Node.js,Swift, Kotlin หรือ Flutter
  • สามารถเข้าใจและสื่อสารแนวคิดกับสมาชิกในทีมได้อย่างชัดเจน

 

 

งานที่เปิดรับสมัคร
Job openings