Project Management
Project Manager (software)
18/07/2023
Share to :
กำหนดแนวทาง และควบคุมการบริหารจัดการโครงการและประสานงาน ของแผนก เพื่อให้โครงการต่างๆประสบความสำเร็จ ตรงตามแผนงาน และสัญญาที่กำหนด บริหารจัดการ ทีมงานในโครงการ ลูกค้า และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ หรือแนวทางตามที่กำหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities
 • สร้างและดำเนินการแผนงานโครงการและแก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง ใช้วิธีการของเราอย่างมีประสิทธิภาพและบังคับใช้มาตรฐานโครงการ
 • ระบุทรัพยากรที่จำเป็นและกำหนดความรับผิดชอบส่วนบุคคลและจัดการด้านการปฏิบัติงานประจำวันของโครงการและขอบเขต
 • ตรวจสอบการส่งมอบที่จัดเตรียมโดยทีมงานก่อนส่งต่อไปยังลูกค้า
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการทบทวนงานและขั้นตอนการประกันคุณภาพ
 • ลดความเสี่ยงและความเสี่ยงในโครงการให้เหลือน้อยที่สุด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารโครงการมีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บอย่างเหมาะสม
 • ติดตามและรายงานชั่วโมงการทำงานและค่าใช้จ่ายของทีมเป็นรายสัปดาห์สำหรับจัดการงบประมาณโครงการ
 • กำหนดการรับรู้รายได้ที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าออกใบแจ้งหนี้ได้ตรงเวลาและถูกต้อง และติดตามลูกหนี้สำหรับโครงการ ติดตามลูกค้าเมื่อจำเป็น เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ และวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ รายได้ ส่วนต่าง อัตราบิล และการใช้งาน
คุณสมบัติ
Qualifications
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับไอที
 • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปีในการบริหารโครงการ
 • มีพื้นฐานที่ดีและคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมบริการด้านไอที (รัฐบาล)
 • ทักษะการจัดการและการวางแผนโครงการที่แข็งแกร่ง
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี.
งานที่เปิดรับสมัคร
Job openings