GIS Company Limited

บริษัท จีไอเอส จำกัด

บริษัท จีไอเอส จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศครบวงจร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือจีไอเอส (Geographic Information System) และมีบุคลากรที่มีความชำนาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบจีไอเอส พร้อมด้วยบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่โปรแกรมการจัดการและวิเคราะห์ด้านแผนที่ (GIS Software) โปรแกรมจัดการประมวลภาพแผนที่ (Image Processing Software) บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลประเทศไทยความละเอียดสูง (Digital Base Map) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) บริการและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ และบริการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (IT Infrastructure) ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาระบบหลังการขาย

บริษัทฯ ได้ออกแบบโซลูชันตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ เช่น การเลือกพื้นที่ให้บริการและการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง (Site Selection) และแพลตฟอร์มโซลูชันการบริหารจัดการและวางแผนงานขนส่งและโลจิสติกส์ (Total Solutions Logistics Platform) เป็นต้น ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างประเทศมากมาย อาทิ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โซลูชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมผลักดันธุรกิจสู่การเป็นผู้นำ ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโลเคชันอินเทลลิเจนซ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้แก่

 • ระบบนำทางผ่านดาวเทียมและผลิตภัณฑ์ GPS ของบริษัท การ์มิน คอร์เปอเรชั่น จำกัด จากประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ สายรัดข้อมือสุขภาพ ระบบนำทางในรถยนต์ กล้องบันทึกภาพในรถ อุปกรณ์ GPS แบบ Handheld สำหรับงานสำรวจ สมาร์ทเทรนเนอร์จักรยาน (Tacx Indoor Cycling) และอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำรวจ Leica Geosystems จากประเทศสวิตเซอแลนด์ พร้อมศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานจาก Leica Geosystems ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น กล้องสำรวจประมวลผลอัตโนมัติ (Total Station) เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS กล้องระดับ (Digital Level) เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ (Laser Scanner) โปรแกรมประมวลผล (Software) เครื่องรังวัดค่าพิกัดแบบพกพาในงานด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Collector) เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Disto)

บริการต่าง ๆ

 1. บริการให้คำปรึกษาด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Consulting Service) ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และวางแผนโครงการเพื่อนำเทคโนโลยีจีไอเอสไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บริการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศ (GIS Application Development) พัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ Web-Based Application, Mobile Application และ Client-Server Application สำหรับระบบขนาดเล็ก และ Enterprise System สำหรับระบบขนาดใหญ่ เช่น
  • โปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภค
  • โปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการจังหวัด
  • โปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการผังเมือง
  • โปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  • โปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศสำหรับภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก การเงินการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ
 3. บริการสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey)
 4. บริการสำรวจรังวัดโดยใช้เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite Systems)
 5. บริการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย (Photogrammetry and Satellite Data) ประมวลผล วิเคราะห์ และสิ่งพิมพ์จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
 6. บริการจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศรายละเอียดสูงด้วยระบบ LiDAR (Digital Elevation Consulting and Service) สำรวจรังวัดภูมิประเทศด้วยอากาศยาน และติดตั้งระบบพิกัดบอกตำแหน่ง GPS/IMU ความละเอียดถูกต้องสูงพร้อมระบบเลเซอร์สแกนเนอร์ชนิดกวาด ทำให้ได้ข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศในแบบ Digital Elevation Model (DEM) และ Digital Surface Model (DSM) สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกันภัยน้ำท่วม การระบายน้ำ การบรรเทาสาธารณภัย และการวางผังเมือง เป็นต้น
 7. บริการสำรวจระยะไกลด้วยเทคโนโลยี Remote Sensing วิเคราะห์ จำแนก และแปลความหมายของสิ่งปกคลุมผิวโลกจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมบริการให้คำปรึกษา เช่น การวางแผนโครงการ การเลือกใช้และจัดหาข้อมูลภาพจากดาวเทียม ทฤษฎีในการปรับแก้และประมวลผล คุณลักษณะของเครื่องมือและระบบที่ใช้ในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล เป็นต้น
 8. บริการสอบเทียบเครื่องมือสำรวจแบรนด์ Leica ทำการตรวจสอบและทดสอบค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจที่ได้รับมาตรฐานจาก Leica Geosystems

บริการโซลูชันทางธุรกิจ

NOSTRA LOGISTICS ระบบติดตามรถเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่ง

NOSTRA LOGISTICS เป็นโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ (One Stop Professional Logistics IT Solutions & Platform) ประกอบด้วยแผนที่ที่แม่นยำมีความละเอียดสูง ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และบริการโซลูชันที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ สามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) จากอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ พร้อมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และสรุปผลได้ทันทีด้วย Dashboard ที่เข้าใจง่าย โดยมีบริการดังนี้

 1. NOSTRA LOGISTICS TMS (Transportation Management System) ระบบบริหารงานขนส่งและจัดการเส้นทางอัตโนมัติ เชื่อมต่อข้อมูลการส่งมอบสินค้า (DO) และใช้ VRP (Vehicle Routing Problem) วางแผนเส้นทางการเดินรถและลำดับจุดส่งสินค้า (Routing & Sequence) จัดสรรทรัพยากรขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Resource optimization) และเชื่อมต่อกับระบบติดตาม GPS เพื่อบริหารงานขนส่งได้อย่างสมบูรณ์
 2. NOSTRA LOGISTICS FMS (Fleet Monitoring System) ระบบติดตามงานขนส่งแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดงานขนส่งด้วยฟังก์ชัน Shipment การจัดการกลุ่มรถหรือ Fleet ติดตามและตรวจสอบยานพาหนะ ด้วย GPS และ อุปกรณ์เทเลมาติกส์ พร้อมรายงานข้อมูลการติดตามรถต่อศูนย์บริหารจัดการเดินรถผ่านระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก จนถึงการออกรายงานในหลายรูปแบบ
 3. NOSTRA LOGISTICS MDVR ระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยขณะขับขี่ด้วยกล้อง การผสานเทคโนโลยี Telematics, IoT และ Big Data Analytics โซลูชันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ และป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม ตรวจสอบและเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับรถด้วยกล้อง เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาประสิทธิภาพการขับรถ
 4. NOSTRA LOGISTICS Mobile App ระบบติดตามการขนส่งด้วยสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ เครื่องมือบริหารงานจัดส่งและกระจายสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน สามารถมอบหมายและรับงานได้ทุกที่ ติดตามตรวจสอบสถานะการทำงานและการจัดส่งสินค้าได้แบบเรียลไทม์ และบันทึกเช็คอินการส่งสินค้า ปิดงานและจัดเก็บหลักฐานการจัดส่งแบบดิจิตอล (Electronic Proof of Delivery)

ผลิตภัณฑ์

ด้าน Software

 • โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS)
 • โปรแกรมการประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม (Remote Sensing)
 • โปรแกรมการประมวลผลและการจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry)
 • โปรแกรมการประมวลผลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้ขับ (UAV)
 • โปรแกรมการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความสูงของภูมิประเทศความละเอียดสูงด้วยเทคโนโลยี LiDAR

ด้าน Data

 • NOSTRA Map for GIS ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลความละเอียดสูงที่แสดงเส้นทางคมนาคมทางบก เช่น จราจร แหล่งน้ำ และตำแหน่งรายละเอียดสถานที่สำคัญมากกว่า 2,200,000 ตำแหน่งครอบคลุมทั้งอาเซียน
 • ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ได้แก่ Quick Bird, IKONOS, GeoEye, WorldView, Pleiades, Landsat, SPOT, SPOT DEM และ SPOT Map
 • ข้อมูลแผนที่ภาพจากอากาศยานขนาดเล็ก UAV

ด้าน Hardware

 • อุปกรณ์ค้นหาตำแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS แบรนด์ GARMIN ประกอบด้วย อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์สำรวจภาคสนาม และอุปกรณ์นำทางติดตั้งในรถยนต์ (Personal Navigator Device: PND)
 • Tacx Indoor Cycling สมาร์ทเทรนเนอร์จักรยาน
 • อุปกรณ์สำรวจภาคพื้นดิน แบรนด์ Leica เช่น Total Stations, GNSS Systems, Digital Levels, Laser Scanners รวมถึงซอฟต์แวร์
 • Laser Technology เครื่องมือประมวลผลวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Impulse ของบริษัท Laser Technology Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระบบการสำรวจด้วยอากาศยานขนาดเล็ก UAV
 • ระบบบันทึกภาพดิจิทัลทางอากาศและเครื่องมือสแกนภาพความถูกต้องสูง

ติดต่อเรา

บริษัท จีไอเอส จํากัด
ที่อยู่: 202 อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2678-0707
โทรสาร: 0-2678-0321- 3
Email: gis.contact@cdg.co.th
เว็บไซต์: www.giscompany.co.th
Facebook: www.facebook.com/GISCompanyLimited/