Agriculture

img-cat

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดยนำเข้าข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พร้อมกับ Metadata (.xml file) และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. เข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลในระบบผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบ ค้นหา วิเคราะห์ ประมวลผล และเรียกใช้ข้อมูลด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งข้อมูลยังมีความถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน และอัพเดทเสมอ ครอบคลุมข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอรรถาธิบายในรูปแผนที่ ตาราง และกราฟ

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร และสร้างระบบงานเชิงแผนที่ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการเกษตร และส่งเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีศักยภาพจากผลวิเคราะห์ข้อมูลได้ พร้อมทั้งจัดทำ Dashboard การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งานทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ดังนี้ Dashboard การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ข้อมูลการปลูกพืชในฤดูแล้ง Dashboard การติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ รายแปลงเกษตรกรรม Dashboard การแสดงสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร Dashboard การติดตามสถานการณ์การผลิตพืชรายเดือน Dashboard การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตามที่ตั้งแปลง

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงทั้งระดับพื้นที่และหน่วยงานร่วมบูรณาการ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาประมวลผล ประกอบการวางแผนตัดสินใจ กำหนดทิศทาง ติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการใช้งานบนเว็บไซต์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งช่วยให้การทำงานได้สะดวกคล่องตัวทุกที่ทุกเวลา

โครงการจัดทำฐานข้อมูลการโต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินสำหรับเกษตรรายแปลง กรมพัฒนาที่ดิน

BY gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล ซึ่งเป็นการจัดทำฐานข้อมูลการโต้ตอบเพื่อให้ความรู้ในการวางแผนการใช้ที่ดินสำหรับเกษตรรายแปลง โดยผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยีการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Machine Learning) และการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน เช่น ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลแหล่งน้ำกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลคำแนะนำการใช้ปุ๋ย ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลวิเคราะห์ดิน ข้อมูลงานบริการ และข้อมูลจากแอปพลิเคชันของกรมฯ นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาการให้บริการข้อมูลภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสื่อสารข้อมูลทางเกษตรผ่านช่องทาง Line Chatbot “น้องดินดี” และ Facebook Messenger “คุยกับน้องดินดี” เพิ่มความสะดวกให้แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการในการติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังเป็นการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Base) และทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมของเกษตรกรและประชาชนเพื่อทำการวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมประมง

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Fisheries GIS Portal) ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทำการนำเข้าข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบพิกัด รูปภาพ ตัวเลข และตัวอักษร รวมทั้งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเข้าใจง่าย เช่น การแสดงผลในรูปแบบ Operational Dashboard และรองรับการปรับแต่งข้อมูลด้านการนำเสนอในหลายมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ และการประชุมผู้บริหารระดับสูง นอกจากนั้น ระบบยังสามารถให้บริการ และรองรับการปรับปรุงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่

โครงการนำร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี  ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการนำร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สำหรับสินค้ากลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มพืช เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบแบบย้อนกลับในระบบห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร และทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือกันหามาตรการและวิธีแก้ปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1 2