โครงการพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ (e-Movement Smart Kiosk) กรมปศุสัตว์

BY cdgs

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ร่วมกับกองสารวัตรและกักกันพัฒนาระบบงาน e-Movement Smart Kiosk ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ง่ายจึงช่วยลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการให้ดียิ่งขึ้น ในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนี้ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริหารภาครัฐจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเภทพัฒนาการบริการ “ระดับดี” ประจำปี พ.ศ. 2562