Education

img-cat

ระบบคลังสอบ GREATS ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พัฒนาระบบคลังข้อสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ GREATS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังข้อสอบ และการสืบค้นข้อมูล ประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ เช่น ระบบพื้นฐาน ระบบผู้ใช้งานและสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ ระบบบริหารจัดการกลุ่มวิชา ระบบบริหารจัดการวิชา ระบบบริหารจัดการข้อสอบ (คำถาม-คำตอบ) ระบบอนุมัติข้อสอบและรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงและบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ครบถ้วน และมีความถูกต้องของข้อมูลสูง ทั้งยังนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย และออกรายงานได้หลายรูปแบบ

ระบบเอกสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพัฒนาระบบเอกสารทางการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยออกเอกสารได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบกระดาษ และรูปแบบดิจิทัล พร้อมทำการตรวจสอบเอกสารผ่านการสแกน QR-Code ที่ระบุบนเอกสาร เพื่อตรวจสอบจากระบบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร อีกทั้งยังมีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) พร้อมประทับ E-Timestamp เพื่อความน่าเชื่อถือบนเอกสารรูปแบบดิจิทัล โดยระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานหลายบัญชีพร้อมกัน

ระบบรับสมัครสอบแบบออนไลน์ และระบบประมวลผลสอบภาษาอังกฤษ “DIFA TES” ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ร่วมพัฒนาระบบสำหรับการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตรวจคำตอบ การให้คะแนนและการประมวลผลตามแนวทางของ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) การรายงานผล การบันทึกประวัติการสอบและประวัติชุดข้อสอบ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบ ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การสมัครสอบออนไลน์ การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ การประกาศผลสอบ และการติดตามข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น นับเป็นระบบที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานของสถาบันได้เป็นอย่างดี

ระบบประมวลผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) พัฒนาระบบประมวลผลการสอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการสอบ รองรับการประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครสอบจำนวนมาก มีความยืดหยุ่นในการปรับตั้งค่าจำนวนวิชาและจำนวนข้อสอบ มีการแบ่งเกณฑ์ในการประมวลผลข้อมูลตามระดับวุฒิการศึกษา สามารถออกหนังสือรับรองผลการสอบในรูปแบบกระดาษและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการออกรายงานทางด้านสถิติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานสรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครสอบ ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน รายงานข้อมูลคะแนนในการสอบแต่ละวิชา เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเพิ่มเติม ระบบตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการระบบตรวจข้อสอบ (Data Management System) โดยใช้เครื่องตรวจข้อสอบ Optical Mark Recognition (OMR) แบรนด์ Scantron ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากประเทศอเมริกา สามารถเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบ OMR ลายมือเขียน แบบพิมพ์ตัวอักษร (OCR) บาร์โค้ด (Barcode) คิวอาร์โค้ด (QRCode) และรูปแบบเครื่องหมายอื่น ๆ สามารถจัดเก็บ วิเคราะห์และประมวลผลด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษา พร้อมศูนย์บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำที่วางใจใช้บริการมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์สารสนเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัท General Motor (Thailand) LTD. บริษัท Minebea Group of Companies (Thailand) Ltd. และบริษัท Nestle’s (Thailand) Ltd. เป็นต้น

ระบบตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบ

BY cdt

ในการพัฒนาระบบการสอบของสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้มีส่วนร่วมในการจัดการและบริหารการสอบ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ จัดหาซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ผลการสอบ และอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่างแม่นยำ และเลือกผลการวิเคราะห์ได้ตรงตามทีมผู้บริหารต้องการ นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทซีดีจี ยังได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ จัดการบริการตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบ โดยใช้ระบบการตรวจข้อสอบที่ทันสมัยและมีความถูกต้องจากบริษัทชั้นนำด้านการศึกษาของโลก พร้อมส่งผลการตรวจและข้อมูลการวิเคราะห์ไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาการสอบในระดับประเทศต่อไป

1 2