โครงการจัดหาซอฟต์แวร์พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ทำการจัดหาซอฟต์แวร์และพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร ลดการใช้กระดาษได้อย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการทำงาน และนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ