ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ผ่านข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาทิ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในโครงการบินถ่ายภาพของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2542 ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่าไม้ และสามารถนำมาใช้ในการพิสูจน์สิทธิ์ พร้อมจัดทำแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ที่ประกาศเป็นกฎหมายให้มีความถูกต้อง โดยบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อจัดทำแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนที่แนวเขตทรัพยากรป่าไม้ตามกฎหมาย ทั้งมีการจัดทำข้อมูลแปลงที่ดินของรัฐและเอกชนตามแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ แปลงที่ราชพัสดุ แปลงสปก. แปลงที่นิคมสหกรณ์ แปลงที่นิคมสร้างตนเอง และแปลงที่ดินของเอกชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทำการสอบทานแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และส่งมอบข้อมูลให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปดำเนินการเชิงนโยบายต่อไป