Public Utilities

img-cat

โครงการจัดหาข้อมูลแผนที่ฐานมาตราส่วน 1:4,000 พร้อมติดตั้งระบบซอฟต์แวร์สารสนเทศภูมิศาสตร์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้จัดหาข้อมูลแผนที่ฐานมาตราส่วน 1:4,000 รวมทั้งข้อมูลตำแหน่งหมู่บ้าน ตำแหน่งอาคารครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ข้อมูลโครงข่ายถนน และการแปลงและนำเข้าข้อมูลของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมติดตั้งระบบซอฟต์แวร์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting GIS) เพื่อให้บริการโครงข่ายในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น (ผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายฯ) ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดรับกับประกาศ กสทช. ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน พร้อมรองรับข้อมูลในรูปแบบ .kmz รวมทั้งการนำเข้าข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง และข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพิ่มเติม พร้อมวิเคราะห์จำนวนและความเพียงพอของโครงข่ายในแต่ละพื้นที่ และการวิเคราะห์เขตพื้นที่การให้บริการของผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ รวมทั้งเขตพื้นที่ป้องกันการรบกวนการบิน

โครงการระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ระบบส่งและการจัดการพื้นที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGAT) พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ระบบส่งและการจัดการพื้นที่ ครอบคลุมการบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง การจัดการพื้นที่ และการจัดการดูแลกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินในระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงจัดการข้อมูลทรัพย์สินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน โดยทำการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาทิ ข้อมูลเขตพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Right of Way: ROW) ตำแหน่งเสาไฟฟ้าแรงสูง แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เขตพื้นที่ป่าไม้ เส้นทางคมนาคม ขอบเขตแหล่งน้ำ แปลงที่ดิน ราคาประเมินที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งทำการสำรวจและจัดเก็บทั้งในมาตราส่วน 1:50,000 และ 1:4,000 ตามประเภทการใช้งาน ปัจจุบัน ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าแรงสูงได้ถูกนำมาใช้ภายในองค์กรอย่างกว้างขวาง ทั้งภายในสำนักงานใหญ่ สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายปฏิบัติการภาคต่าง ๆ รวมถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ โดยใช้งานในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application และมีการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการให้บริการแผนที่กลางของหน่วยงาน (EGAT GIS Portal) เพื่อใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ การออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และการให้บริการ รวมถึงการจัดทำแผนที่และรายงานข้อมูลสำคัญประเภทต่าง ๆ สำหรับผู้บริหาร วิศวกร และผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งนี้ ระบบภูมิสารสนเทศมีบทบาทอย่างยิ่งในการบันทึกและสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า แปลงที่ดิน ต้นไม้ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมไปถึงบัญชีเจ้าของทรัพย์สิน การประเมินราคาทรัพย์สิน ราคาค่าทดแทน และข้อมูลภายในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายทางอากาศออร์โธ (Digital Orthophoto) ซึ่งมาจากการสำรวจด้วยเทคโนโลยี LiDAR มีประโยชน์ในการสำรวจและจำแนกข้อมูลต่าง ๆ อย่างยิ่ง โดยสามารถใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ที่มีการลุกล้ำในเขตระบบโครงข่าย (ROW) ตรวจหาระยะหย่อนของสายส่งไฟฟ้า (SAG) เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง และใช้สร้างแนวสายส่งไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ๆ จากแหล่งผลิตไฟฟ้าภายในและภายนอกประเทศ

ระบบ GIS/AM/FM การไฟฟ้านครหลวง

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงจัดทำระบบฐานข้อมูลสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าโดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบ GIS/AM/FM พร้อมจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน และระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีความละเอียด 1:1,000 ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยทำหน้าที่ตั้งแต่สำรวจข้อมูลแผนที่ภาคสนาม ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วจัดเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรม ArcGIS เพื่อนำไปใช้งานอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งผลงานนี้ทำให้การไฟฟ้านครหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการบริการและบริหารข้อมูลดีเด่น จากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2543 และกลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรม ArcGIS สำหรับใช้งานบน Desktop Application, Web Application และ Mobile Application ทั้งยังทำการเชื่อมข้อมูลระหว่างระบบ GIS/AM/FM กับระบบ ERP (SAP) ระบบ Smart Metro GRID และระบบ SCAA ของการไฟฟ้านครหลวง ส่งผลให้การทำงาน การบริการ และระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งการทำงานระหว่างระบบก็เป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำระบบ GIS Net บริการการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ Web Service เพื่อบริการระบบแผนที่แก่หน่วยงานภายนอก และเป็นช่องทางซื้อขายข้อมูลแผนที่ในรูปแบบกระดาษและดิจิทัล พร้อมทำการปรับปรุงข้อมูลสายสื่อสารต่าง ๆ ในระบบ GIS เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับบริหารโครงการใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สำหรับฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ (ฝสค.) และฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ฝสภ.) สำหรับนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มีการเช่าพาดสายบนเสาไฟฟ้า ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีแผนที่และภูมิศาสตร์มาใช้ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโทรคมนาคมและประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร ทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้ในงานประจำวัน และการให้บริการประชาชน กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการ ดังนี้ แอปพลิเคชัน MEA Smart life แพลตฟอร์มบริการประชาชนแบบครบวงจร อำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วให้แก่ประชาชนในการตรวจสอบและติดตามการใช้ไฟฟ้า แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง และชำระค่าไฟผ่านตัวแทนโดยใช้ Barcode หรือ QR code ทั้งยังสามารถดูประวัติการใช้ไฟฟ้า และตำแหน่งสถานที่ชำระค่าไฟ พร้อมระบบแจ้งข่าวสาร เช่น แจ้งประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เป็นต้น ระบบ MEA FFM ระบบบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง สามารถรับจุดแจ้งเหตุผ่านช่องทาง MEA Smartlife, Line MEA connect และ MEA Call center ทั้งยังสามารถวิเคราะห์หาอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหา มีการผสานการใช้ฐานข้อมูลสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและโปรแกรม ArcGIS Platform เพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ เตรียมการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แอปพลิเคชัน MEA e-Fix แพลตฟอร์มให้บริการด้านติดตั้งระบบไฟฟ้าและให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มความสะดวกทันใจให้แก่ผู้ใช้บริการโดยสามารถเลือกรับบริการติดตั้งระบบไฟจากช่างไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานภายใต้การควบคุมของการไฟฟ้านครหลวงได้เอง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (AM/FM/GIS) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. หรือ PEA) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (AM/FM/GIS) พร้อมจัดทำแผนที่ระบบสื่อสาร และโปรแกรมประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานใหญ่ สำนักงานการไฟฟ้าเขต สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัด สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอ สำนักงานการไฟฟ้าสาขา และสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลระบบไฟฟ้าทั่วประเทศที่ระดับความถูกต้องมาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ ไปจนถึงมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศกว่า 16 ล้านราย รวมทั้งทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ GIS แบบ Site License และจัดทำฐานข้อมูล Publication Database พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรในด้านการให้บริการประชาชน การวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ไปจนกระทั่งการจัดทำรายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหาร วิศวกร และผู้ใช้งานทั่วไป นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Mobile Workforce Management (MWM) ควบคู่กับการพัฒนาระบบติดตามรถแก้ไฟพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบนำทาง เพื่อบริหารจัดการแก้ปัญหาไฟฟ้าเมื่อมีเหตุขัดข้องอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบสามารถติดตามยานพาหนะ แสดงตำแหน่ง แสดงสถานะ ทำการแจ้งเตือน รวมทั้งทำรายงานสรุปการใช้งานยานพาหนะได้