Application Services

ให้การส่งเอกสารภายในองค์กร แม่นยำและปลอดภัยไม่ตกหล่นด้วยระบบ (E-Saraban)

ลดความสับสนในการส่งเอกสารภายในองค์กรที่ติดตามได้ยาก ให้สามารถติดตามได้ด้วยระบบการจัดการเอกสารแบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)

อ่านต่อ

ลดการใช้กระดาษ ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลที่ฉลาดมากขึ้น

สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ในการจัดเก็บและส่งเอกสารระหว่างกัน ด้วยการบริหารจัดการทางด้านข้อมูลและเอกสารภายในองค์กรแบบดิจิทัลช่วยให้การทำงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

เชื่อมหน่วยงานรัฐและเกษตรกรเข้าด้วยกัน เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์และความยั่งยืน

เพราะการเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เปลี่ยนงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ซับซ้อนให้บริหารจัดการได้ง่าย

ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่ ยิ่งต้องใช้วิธีการบริหารที่แตกต่าง กลุ่มบริษัทซีดีจี มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

อ่านต่อ

เพิ่มความสะดวกให้ระบบเบิกจ่าย จัดการบริหารรัฐกิจได้อย่างเป็นระบบ

ให้การบริหารจัดการภาครัฐดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ตกหล่น ด้วยบริการระบบการบริหารรัฐกิจ (Public Administration)

อ่านต่อ
1 2 3