th

GIS for Smart City

ระบบจีไอเอส สำหรับการพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) สนับสนุนการทำงานขององค์กรบริหารงานส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ ด้วยการนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาเป็นองค์ประกอบหลักในการวางแผน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการจัดการภายในของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่ดิน และแผนที่ภาษี งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานแจ้งเหตุ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการสาธารณะ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและสังคม รวมถึงระบบรับความคิดเห็นของประชาชน และระบบติดตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาโซลูชันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Technology) เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการภายในของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้บริการภาคประชาชน โดยสามารถปรับใช้ได้
หลากหลายรูปแบบ

Company: ESRI

BACK TO TOP