th

E-Border Pass Solutions

ระบบหนังสือผ่านแดน (E–Border Pass) เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร์ และฐานข้อมูล
บัตรประจำตัวประชาชน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนที่สัญจรข้ามแดน พร้อมวางแผนในอนาคตในการพัฒนาระบบเข้า-ออกผ่านแดนแบบอัตโนมัติ  (Auto-Gate) เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น

Company: CDT

BACK TO TOP