th

E-Border Pass Solutions

กลุ่มบริษัท CDG ได้ออกแบบและพัฒนาระบบหนังสือผ่านแดน (EBorder Pass) โดยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร์และฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรข้ามแดนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เรายังได้ศึกษาความต้องการในอนาคตที่จะมีระบบอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้า-ออกผ่านแดนแบบอัตโนมัติ  (AutoGate) เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Company: CDT

BACK TO TOP