Helpdesk
IT Support
26/10/2023
Share to :
เราคือผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เชี่ยวชาญการออกแบบโซลูชันตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม มุ่งนำเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าพาธุรกิจพิชิตความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนของโลก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities
  • ให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายองค์กร
  • ให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอแก่ลูกค้าภายนอกตาม  SLA
  • ระบุ วิจัย และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
  • ตอบรับโทรศัพท์ อีเมล และคำขอของบุคลากรสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค
  • จัดทำเอกสาร ติดตาม และติดตามปัญหาเพื่อให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
  • รายงานต่อผู้จัดการฝ่ายไอที
คุณสมบัติ
Qualifications
  •  วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •  มีประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปีในสายงานสนับสนุนด้านไอทีหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง  (ยินดีต้อนรับบัณฑิตใหม่)
  •  มีความรู้ด้านเทคนิคที่ดีในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
  •  มีวุฒิภาวะ เชื่อถือได้ มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
งานที่เปิดรับสมัคร
Job openings