Direct Sales
Sales IT
18/07/2023
Share to :
ปฏิบัติการด้านงานขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สนับสนุนการวางแผน ควบคุมดูแล ลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities
 • ศึกษาและพัฒนาความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นไปได้ และแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อช่วยปรับปรุงธุรกิจของพวกเขา
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร ประเมินความต้องการของลูกค้า ระบุโอกาสในการขาย เข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และที่สำคัญกว่านั้นคือปิดการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย
 • วิเคราะห์คู่แข่งและติดตามความต้องการและการแข่งขัน (โครงการของลูกค้าและข้อเสนอของคู่แข่ง) ในตลาด และรักษาเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนขยายส่วนแบ่งการตลาดเพื่อสร้างระบบนิเวศการขายที่ยั่งยืน
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งทีมด้านเทคนิคและไม่ใช่ด้านเทคนิคเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างมืออาชีพในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายต่าง ๆ
 • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น (เช่น ใบเสนอราคา ข้อเสนอโครงการ สัญญาซื้อขาย ฯลฯ) และดำเนินการผ่านระบบ e-Bidding และกระบวนการจัดซื้อขององค์กรภาครัฐและบริษัทของรัฐ/เอกชน
 • ใช้เครื่องมือ/ระบบที่เกี่ยวข้องกับการขายอย่างมืออาชีพ (เช่น ระบบใบเสนอราคา, CIS, การติดตามโครงการ, การพยากรณ์การขาย, ระบบบัญชีลูกหนี้ ฯลฯ) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์บริษัท
 • เข้าร่วมการประชุมที่หลากหลายกับแผนกอื่นๆ โดยทำงานร่วมกันเพื่อให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงกระบวนการ/กิจกรรมการขาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการขายและการทำเครื่องหมาย
คุณสมบัติ
Qualifications
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม
 • ความสามารถในการรักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าที่หลากหลาย
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 • แรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการขาย
 • หากมีประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านการขายและการตลาด จากกลุ่มธุรกิจทางด้าน IT หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน GIS  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
งานที่เปิดรับสมัคร
Job openings