th

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS)

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integrator โดยเน้นการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับระบบการทำงานเดิม เพื่อเสริมสร้างความสามารถและการให้บริการขององค์กรทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร ทั้งการออกแบบเพื่อรองรับงานเฉพาะด้านและการออกแบบระบบเพื่อใช้งานทั่วไป เช่น ระบบการบริหารองค์กร ระบบบุคลากร ระบบคลัง – บัญชี ระบบสารบรรณ ระบบคลังข้อมูล ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ และระบบยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครบวงจร เป็นต้น

ตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมา

 

ติดต่อเรา

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขที่ 202 อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: 0-2678-0978
โทรสาร: 0-2678-0321-3
เว็บไซต์: http://www.cdgs.co.th

 

BACK TO TOP