CDG Systems Limited

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integrator มาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวนำหน้าอยู่เสมอเพื่อมอบโซลูชันตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งยังมีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมทีมงานที่มีความชำนาญด้านบริการหลังการขาย ตลอดมาบริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่ และได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนในการดูแลโครงการสำคัญระดับประเทศจำนวนมาก

บริการและผลงานที่ผ่านมา

ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญและการให้บริการ ดังนี้

 1. General Business and Government Solutions (Database Management & Analytics Solutions) บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานทั่วไปเพื่อใช้ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
 2. Specialized Solutions (Tailor-Made Solution) บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในรูปแบบเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
 3. Large and Extra-Large Content Management Solutions บริการจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ตั้งแต่การออกแบบ วิเคราะห์การใช้ข้อมูล จัดทำรายงานในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์วิธีการเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. Document Management (Flowsoft: e-Signature, e-Saraban, e-Document และ e-Meeting) บริการบริหารจัดการทางด้านข้อมูลและเอกสารภายในองค์กรแบบดิจิทัล ตั้งแต่การจัดเก็บเอกสาร การส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน การค้นหาย้อนหลัง ไปจนกระทั่งการแก้ปัญหาฐานข้อมูลที่ซับซ้อน
 5. Big Data & Analytics บริการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก Big Data อย่างมีประสิทธิผล
 6. Business Intelligence บริการพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟและแดชบอร์ด จากข้อมูลสารสนเทศขององค์กร เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ การวิเคราะห์ สนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร
 7. Private Cloud Solutions บริการ Cloud migration ตั้งติดระบบงานบนคลาวด์พร้อมบริการบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement: MA) ระบบ Cloud Service
 8. Security Solutions
  บริการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีชีวมิติแบบครบวงจร และงานด้านป้องกันภัยคุกคาม (Cyber security) ตั้งแต่การติดตั้งระบบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Log analysis, Incident management & System forensic) ให้คำปรึกษาด้าน Information Security Management รวมไปถึงการตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก (Cyber attack)
 9. IT Outsource Service บริการเอาต์ซอร์ซบุคลากรด้านไอที โดยเป็นผู้วางระบบพร้อมมีบุคลากรประจำอยู่ในองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. Mobile Application บริการออกแบบและพัฒนา Mobile Application ทั้งระบบ iOS และ Android ตามความต้องการของแต่ละองค์กรโดยผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

ตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมา

 • โครงการระบบและเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตขับรถเพื่อบันทึกประวัติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและบันทึกคะแนนผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ซึ่งช่วยให้การทำงานของตำรวจในส่วนของการพิสูจน์ลายนิ้วมืออาชญากรมีความรวดเร็วและแม่นยำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • โครงการซื้อขายระบบสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • โครงการระบบสารสนเทศการบริหารระบบงานสารบรรณ กระทรวงคมนาคม
 • โครงการซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งสำหรับโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและเครือข่ายของศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) กระทรวงคมนาคม
 • โครงการซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน กรมการขนส่งทางบก
 • โครงการจ้างพัฒนาปรับปรุงและขยายผลระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) สำนักงบประมาณ
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • โครงการซื้อขายและติดตั้งระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์(CABNET) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการบริหาร สำนักงานศาลปกครอง
 • โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม
 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับเงินกู้เพื่อการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม COVID-19 สำนักงบประมาณ
 • โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการโอนเล่มทะเบียนรถผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีการรวมกิจการระหว่าง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ กรมการขนส่งทางบก กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 • โครงการพัฒนาระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์ วินิจฉัย และวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต
 • โครงการพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) กรมปศุสัตว์
 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการรูปแบบ e-Service กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • โครงสร้างระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • โครงการบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service บนระบบ G-Cloud
 • โครงการพัฒนาระบบการใช้ลายมือชื่ออัตโนมัติ (e-Signature) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • โครงการจัดหาซอฟท์แวร์พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • โครงการพัฒนาและปรับปรุงซอฟแวร์สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 • โครงการติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • โครงการจัดหาระบบจัดเก็บเอกสาร e-Document กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการประชุม e-Meeting กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • โครงการเช่าใช้ระบบบริหารจัดการและการบัญชี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 202 อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: 0-2678-0978
โทรสาร: 0-2678-0321
Email: marcom.cdgs@cdg.co.th
เว็บไซต์: www.cdgs.co.th