CDG SYSTEMS ชูบริการ FlowSoft as a Service | e-Saraban สะดวก รวดเร็ว ยกระดับการทำงานยุคดิจิทัล

CDG Admin
28-08-2023

ซีดีจี ซิสเต็มส์ ผู้นำธุรกิจการพัฒนาและให้บริการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions and Services Provider) สำหรับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สานต่อกลยุทธ์ “The NeXt Chapter” เพิ่มบริการ Software as a Service – e-Saraban

ล่าสุดเปิดตัวซอฟต์แวร์ FlowSoft as a Service – e-Saraban ตอบโจทย์ “ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบองค์รวม ช่วยองค์กรให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน

สะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลดขั้นตอน มุ่งตอบโจทย์ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสู่การยกระดับการทำงานรับยุคดิจิทัล เผยกว่า 400 หน่วยงานใช้บริการ FlowSoft e-Saraban เล็งเพิ่มจำนวนหน่วยงานใช้บริการ พร้อมเตรียมเสริมแกร่งบริการ Software As a Service ใหม่ ตั้งเป้าโตเพิ่มสูงสุดภายในปีนี้ 

e-saraban service

นายปริญญา ผลพฤกษสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS เปิดเผยว่า กว่าตลอด 55 ปีของการดำเนินธุรกิจ ซีดีจี ซิสเต็มส์ เดินหน้าสานต่อกลยุทธ์ “The NeXt Chapter” บุกตลาด Software as a Service (SaaS) รับเทรนด์ธุรกิจยุคนิวนอร์มอล ล่าสุดเปิดตัวซอฟต์แวร์ FlowSoft as a Service “ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic : e-Office) โดยมีบริการที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการทั้งหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการปูพื้นฐานสู่การเป็น e-Office

ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมในเรื่อง งานสารบรรณ งานบริหารจัดการเอกสาร ระบบจัดการการประชุม ระบบการจอง (e-Booking) ระบบจัดการครุภัณฑ์ ระบบหนังสือเวียน รวมถึงการแจ้งซ่อม/บำรุงรักษา ทั้งงานพัสดุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน ไปจนถึงรับแจ้งซ่อม แจ้งปัญหาของสาธารณูปโภคในแต่ละพื้นที่ โดยฟีเจอร์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน FlowSoft as a Service

ระบบ FlowSoft as a Service  เป็นระบบที่ทำงานบนคลาวด์ของผู้ให้บริการในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานสากล ที่มีความเหมาะสมในการใช้งานของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง รวมทั้งมีระบบสำรองข้อมูล มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความยืดหยุ่น เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งาน FlowSoft as a Service จากทุกที่ทุกเวลา

รองรับการทำงานแบบ Hybrid และไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงในการติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับผลตอบรับที่ดี โดยในช่วง 2 เดือนหลังจากการเปิดตัวบริการดังกล่าว มีหน่วยงานสนใจและทดลองใช้ระบบ FlowSoft as a Service แล้วมากกว่า 10หน่วยงาน ทั้งนี้ FlowSoft e-Saraban ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของระบบ FlowSoft as a Service มีผู้ใช้งานมากกว่า 14,600 คน รวมกว่า 400 หน่วยงาน เล็งเพิ่มจำนวนหน่วยงานใช้บริการต่อเนื่อง นายปริญญา กล่าว

e-Saraban -คุณปริญญา

FlowSoft as a Service เป็นมิติใหม่ของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Office ที่ให้บริการครอบคลุมมากกว่างานบริหารจัดการเอกสาร โดยการให้บริการ ดังนี้

  1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยในปี 2561 หมวดสำนักงาน ซึ่งได้มาตรฐานตรงตามระเบียบสารบรรณฯ ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มุ่งสนับสนุนการเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สามารถร่างหนังสือและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 9, 26 และ 28 ใช้งานผ่าน Web-Based Application และ Mobile Application รองรับได้ทุกอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับระบบงานอื่นด้วย Service API การเชื่อม AD, LDAP ในการยืนยันตัวตนใช้งาน (Authentication)
  2. ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management System: e-DMS) อำนวยความสะดวกด้านการบริหารและจัดการงานเอกสารขององค์กร สู่รูปแบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ด้วยระบบงานที่มีความคล่องตัว มีเสถียรภาพมากขึ้น กำหนดการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ในลักษณะ Collaboration เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งรายบุคคล และกลุ่มบุคคลe-Saraban
  3. ระบบบริหารจัดการการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ช่วยบริหารและจัดการประชุม ช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการค่าใช้จ่าย บันทึกผลหรือมติในที่ประชุมเป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง สถิติต่าง ๆ ในการจัดประชุม
  4. ระบบการจอง (e-Booking) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจองห้องประชุมหรือสถานที่ส่วนกลาง การจองรถ มีฟังก์ชันในการแสดงผลในรูปแบบปฏิทิน และสามารถใช้ในการจัดคิวการจอง และอนุมัติการใช้งานได้
  5. ระบบการจัดการครุภัณฑ์ (Asset Management) จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ จัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ มีการออกรายงาน สามารถจัดการยืม-คืนครุภัณฑ์ผ่านระบบได้ รองรับการคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์และตัดจำหน่ายครุภัณฑ์
  1. ระบบหนังสือเวียน มีฟังก์ชันการทำงานรองรับการประกาศ แจ้งเวียนข่าวสารภายในองค์กร สามารถจัดหมวดหมู่ของเอกสารและกำหนดกลุ่มที่แจ้งเวียนข่าวสารได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกผ่านระบบได้โดยตรง
  2. ระบบแจ้งซ่อมและบำรุงรักษา (e-Maintenance Service) ให้บริการรับแจ้งซ่อม/แจ้งปัญหาสาธารณูปโภคและพัสดุภัณฑ์ภายในสำนักงาน มีการติดตามงานและแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบ dashboard และรายงานสถิติได้

Flowsoft CDGS

“ซีดีจี ซิสเต็มส์ มุ่งมั่นในการพัฒนา  FlowSoft as a Service รวมไปถึง Software as a Service ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันในการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไปถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถตอบโจทย์แบบการทำงานภายในของแต่ละหน่วยงานเอง รวมทั้งการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมเสริมแกร่งด้วยแผนเปิดตัวบริการ Software as a Service ใหม่ในเร็ว ๆ นี้ ตั้งเป้าโตเพิ่มสูงสุดภายในปีนี้” นายปริญญา กล่าวทิ้งท้าย

หน่วยงานที่สนใจใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cdgs.co.th/flowsoft/

ข่าวและกิจกรรม

NOSTRA LOGISTICS ส่งผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน ปักธงผู้นำเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะครบวงจร

นอสตร้า โลจิสติกส์ พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนอัจฉริยะ เผยอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์โลกโตต่อเนื่อง ล่าสุดลุยพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 1.ผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดการงานขนส่งด้วยตนเอง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง มีกลุ่มรถของตัวเอง และมีกลุ่มรถของผู้รับจ้างช่วงงานขนส่งร่วมด้วย และ 3.ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการขนส่ง หรือการรับจ้างช่วงงานขนส่ง

Esri แนะใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ขานรับเทรนด์ ESG

Esri สบโอกาส แนะนำเทคโนโลยี GIS ปรับใช้ ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หรือ Environment Social และ Governance โชว์เคสธุรกิจใช้ GIS ดำเนินธุรกิจแบบคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หวังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญในการลงทุนแบบยั่งยืน พบการศึกษาของ Global Impact Investing Network เกี่ยวกับมุมมองนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของโลก 300 ราย พบนักลงทุนกว่า 68% เลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG และจากข้อมูล Royal Bank of Canada ที่สำรวจความคิดเห็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พบ 45% ของกลุ่มตัวอย่างคาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย รับหยุดยาว อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว บริการประชาชนตรงใจ ด้วยเทคโนโลยี GIS

Esri ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เสนอนวัตกรรมริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และเฉพาะหน่วยงานย่อยต่างๆ ผ่านแอปพลิชันแบบ Low-code No -code เสนอข้อมูลรอบด้านสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ให้บริการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แจกพิกัดสายบุญ 30 วัดทั่วไทย NOSTRA ชวนไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Content และแอปพลิเคชัน NOSTRA รวบรวมข้อมูลพิกัด 30 วัดทั่วประเทศไทย ที่ต้องลองไปเยือนสักครั้ง ชวนประชาชนชาวไทย ไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ไทย 2566

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์มาแรงในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566