Control Data (Thailand) Limited

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มต้นดำเนินธุรกิจการให้บริการศูนย์สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ และภายหลังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน โดยเป็นสาขาของบริษัท คอนโทรล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จำกัด จวบจน พ.ศ. 2511 คุณยิ่งยง ลิ่วเจริญ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในขณะนั้น ได้ทำการซื้อกิจการจากบริษัทแม่และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเริ่มเป็นบริษัทแรกในเครือกลุ่มบริษัทซีดีจี ภายหลังในปี พ.ศ. 2519 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยพร้อมสิทธิ์ในการบริหารงานทั้งหมด และยังคงได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการจากบริษัท คอนโทรล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จำกัด ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

ปัจจุบัน บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด (CDT) มีสินค้าและบริการ ดังนี้

 1. General Business and Government Solutions บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Transform สำหรับภาครัฐและเอกชน
 2. Specialized Solutions บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์งานเฉพาะทางของลูกค้า
 3. ID Card Solutions บริการระบบบัตรประจำตัว ป้องกันการปลอมแปลง และรวดเร็วต่อการผลิตบัตร
 4. Biometric Solutions บริการระบบเทคโนโลยีชีวมิติ เพื่อใช้ในการยืนยันและค้นหาบุคคลด้วย AI เทคโนโลยี
 5. Digital ID บริการแพลตฟอร์มพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแบบครบวงจร ได้มาตราฐานสากลและมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Development Agency : ETDA)
 6. Digital Transformation Service บริการออกแบบและพัฒนากระบวนงานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล พร้อมการยืนยันการทำธุรกรรมที่ได้มาตรฐานความน่าเชื่อถือการยืนยันตัวตนระดับ AAL 2 (Authenticator Assurance Level: AAL 2) เช่น e-Payment, e-Receipt, e-Certificate และ Digital signature เป็นต้น
 7. e-KYC บริการพิสูจน์ยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ช่วยป้องกันการปลอมแปลงได้หลากหลายรูปแบบ (Liveness Detection)
 8. Optical Character Recognition: OCR บริการแปลงรูปภาพบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรูปแบบข้อความดิจิทัลที่ถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบได้ว่าเป็นบัตรประจำตัวประชาชนจริงไม่ใช่บัตรที่มาจากการถ่ายสำเนา
 9. Government Exchange Data บริการแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย
 10. Digital-Voting บริการระบบการลงคะแนนเสียงออนไลน์ด้วยตนเอง สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานความปลอดภัย
 11. Test Scoring Management Solutions บริการระบบงานตรวจข้อสอบพร้อมพิมพ์คะแนนลงบนกระดาษ วิเคราะห์ ประเมินผลสอบ และออกรายงานผลการประเมินแบบอิงตามเกณฑ์ อิงตามกลุ่ม
 12. e-Transcript & e-Timestamp Solution บริการการสร้างเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ทำการตรวจสอบการลงลายมือชื่อและเวลาในการสร้างเอกสาร ช่วยป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร
 13. U-DSign บริการระบบพิมพ์บัตรประจำตัวครบวงจร สามารถออกแบบรูปแบบบัตรได้ด้วยตนเอง และรองรับการผลิตแบบ Batch
 14. e-Exam บริการจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการสมัครสอบ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบ การวิเคราะห์ ประมวลผลคะแนน และการประกาศผลสอบ
 15. House GIS บริการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และจัดเก็บพิกัดบ้าน พร้อมแสดงผลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 16. Queue Management บริการระบบจองคิวออนไลน์และระบบคิว เพิ่มความสะดวกงานบริการแบบครบวงจร
 17. Asset Management บริการระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและครุภัณฑ์ พร้อมจัดเก็บในระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของเทศบาล และสามารถใช้งานร่วมกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ผลงานความสำเร็จที่ผ่านมา

 • โครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชนพร้อมทำบัตรประชาชน รวมถึงการเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชากรไทยให้กับกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และได้รับรางวัล Computer World Smithsonian Awards ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะเป็นผู้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้งานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ในปี พ.ศ. 2533
 • โครงการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้กับกรุงเทพมหานคร
 • โครงการให้บริการบัตรแรงงานต่างด้าว (บัตรสีชมพู) แก่ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
 • โครงการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) สำหรับคนไทยเดินทางไปยังประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
 • จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมพร้อมโปรแกรม Online Real-time Betting System ให้กับสนามม้าราชตฤณมัยสมาคมเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2511
 • โครงการจัดหาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และจัดเก็บพิกัดบ้าน (House GIS) สำหรับสารสนเทศการทะเบียน ระยะที่ 1
 • โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
 • โครงการพัฒนา Platform กลางการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ Online ของกรมการปกครอง (DOPA Citizen Portal)
 • โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง (Security Access Server: SAS) กรมการปกครอง
 • เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง
 • ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการประชาชน (Content Management System) Amphoe App (Mobile Application) ศูนย์ข้อมูลอำเภอเพื่อบริหารงานปกครอง
 • โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) เทศบาล
 • โครงการพัฒนาระบบคิวและประเมินความพึงใจ เทศบาล
 • โครงการพัฒนาระบบขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง เทศบาล
 • โครงการพัฒนาระบบรับสมัครสอบแบบออนไลน์และระบบประมวลผลสอบภาษาอังกฤษ “DIFA TES” ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
 • โครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวข้าราชการ กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ กองทัพบก
 • โครงการพัฒนาระบบประมวลผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน ก.พ.
 • โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
 • โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาสารักษาดินแดน (อส.)
 • โครงการพัฒนาระบบเอกสารสำคัญการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • โครงการจัดหาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification System)
 • โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงิน

ติดต่อเรา

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ชั้น 7 เลขที่ 202 อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-678-0333 , 02-678-0200
โทรสาร : 02-285-2340
Email : info.cdt@cdg.co.th
เว็บไซต์ : www.controldata.co.th/cdt-info/