CODE OF CONDUCT

หลักจรรยาบรรณ

 
 

หลักจรรยาบรรณ

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมควบคู่กับการมุ่งเน้นด้านผลการดำเนินงาน จึงจัดทำหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


ดาวน์โหลดหลักจรรยาบรรณ (CDG Code of Conduct)