DISASTERS & CONTINGENCIES

การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยพิบัตินับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น
ทั้งยังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทรัพยากร และประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
กลุ่มบริษัทซีดีจีเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีและข้อมูลเชิงพื้นที่อันมีบทบาทอย่างยิ่งในการบรรเทาภัยพิบัติ
จึงนำความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
เข้าช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติสำคัญของประเทศ

การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยพิบัตินับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งยังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทรัพยากร และประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
กลุ่มบริษัทซีดีจีเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีและข้อมูลเชิงพื้นที่อันมีบทบาทอย่างยิ่งในการบรรเทาภัยพิบัติ จึงนำความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้าช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติสำคัญของประเทศ

กิจกรรมเพื่อสังคมด้านเทคโนโลยีเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ ปี 2547

กลุ่มบริษัทซีดีจีได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ อ.เขาหลัก จ.พังงา และรับหน้าที่ประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทำการวิเคราะห์ ประมวลผล จัดพิมพ์แผนที่ และเปรียบเทียบสภาพความต่างของพื้นที่ก่อนและหลังเกิดเหตุ เพื่อกำหนดจุดในการช่วยเหลือที่แม่นยำและลดการทำงานซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ “ในเวลานั้นทุกฝ่ายเกิดความตระหนกและไม่รู้ว่าควรใช้เทคโนโลยีอะไร ซึ่งโชคดีที่เราได้เข้าไปช่วยได้ทันท่วงทีโดยใช้เทคโนโลยีหลายประเภท เช่น GPS ในการจัดเก็บพิกัดของผู้ประสบภัย แผนที่ในการวางแผนค้นหาผู้ประสบภัย และภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเปรียบเทียบสภาพพื้นที่ก่อนและหลังเพื่อประเมินพื้นที่เสียหาย นับเป็นความภูมิใจของบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือประเทศได้อย่างเต็มที่ และดีใจที่ความรู้ของเราทำประโยชน์เพื่อสังคมได้” คุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ประธานบริษัท โกลบเทค จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทซีดีจี แบ่งปันประสบการณ์การลงพื้นที่

เหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554

กลุ่มบริษัทซีดีจีร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในการลงพื้นที่จัดทำข้อมูลแผนที่ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยการวิเคราะห์ทิศทางน้ำไหล ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและให้ข้อมูลการเตรียมพร้อมรับมืออย่างเป็นระบบ และจัดทำเว็บไซต์เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำท่วมแก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปรแกรมสำหรับวางแผนช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับส่วนกลางโดยใช้ข้อมูลแผนที่จาก NOSTRA Map หรือข้อมูลแผนที่น้ำท่วมจาก GISTDA และร่วมมือกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดทำเว็บไซต์แสดงข้อมูลสถานีบริการน้ำมันที่ปิดให้บริการในช่วงน้ำท่วม พร้อมร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดการข้อมูลด้านการแพทย์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย