EDUCATION

พลเมืองที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์ และสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาเยาวชน
ให้กลายเป็นผู้ใหญ่คุณภาพได้นั้นคือ “การศึกษา”
กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสนับสนุนทางการศึกษา
ให้แก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
ด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษาสามารถเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
และสร้างการเติบโตทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม

พลเมืองที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์ และสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นผู้ใหญ่คุณภาพได้นั้นคือ “การศึกษา” กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษาสามารถเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างการเติบโตทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา

กิจกรรม GIS DAY

กลุ่มบริษัทซีดีจีสนับสนุนการศึกษาภูมิศาสตร์ให้เยาวชนไทยผ่านกิจกรรม ‘GIS DAY’ สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี GIS ให้แก่เยาวชน และคณาจารย์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาให้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียนได้

กิจกรรมเพื่อสังคมและการศึกษาอื่นๆ

  • กิจกรรมแบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา ส่งเสริมการศึกษาผ่านการบริจาคหนังสือส่งเสริมปัญญากว่า 4,000 เล่มให้แก่ห้องสมุดที่ขาดแคลน
  • กิจกรรมเยาวชนแถวหน้า ส่งเสริมความรู้ด้าน Digital Technology และทักษะในการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลให้กับเยาวชน โดยร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนตลอดโครงการเป็นจำนวนกว่า 650 ทุน
  • กิจกรรมซีดีจีปันน้ำใจให้น้อง สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนในส่วนภูมิภาคที่ขาดแคลนกว่า 100 โรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน
  • กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท พัฒนาสังคมและช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทุรกันดาร อาทิ การบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และการซ่อมแซมและบูรณะอาคารเรียนต่าง ๆ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกประชาชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่