Government

img-cat

โครงการจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศและภาพถ่ายออร์โธสีรายละเอียดสูงสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยารอบนอก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขรายละเอียดสูง หรือ Digital Surface Model (DSM) และ Digital Terrain Model (DTM) และจัดทำระบบคลังข้อมูลระบบสืบค้นบริการออนไลน์ สำหรับบริการข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DSM & DTM) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินปริมาณน้ำ การคาดการณ์ทิศทางการไหลของน้ำ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ การแผนที่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาลุ่มน้ำ การชลประทาน และการเกษตร เป็นต้น

โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ กรมธนารักษ์

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล หรือ Digital MOF สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และในปี 2562 กรมธนารักษ์ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ เพื่อจัดหาระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประเมินราคาที่ดิน แอปพลิเคชันรังวัดที่ดิน แอปพลิเคชันสำหรับประเมินราคาที่ดินด้วยเทคโนโลยี GIS พร้อมเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพผ่านโปรแกรม ArcGIS Insights

โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมธนารักษ์นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จาก Esri มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนภูมิภาคได้นำโปรแกรม ArcGIS Desktop มาใช้ในการนำเข้าแปลงที่ดินและชั้นข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ทาง GIS เพื่อตรวจสอบและกำหนดประเภทของรูปทรงแปลงที่ดินและความลึกของแปลงที่ดิน พร้อมค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างแปลงที่ดินและชั้นข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ที่มีผลต่อมูลค่าของที่ดิน และเชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ของแต่ละจังหวัดไปยังส่วนกลางเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคำนวณราคาที่ดินตามสูตรของกรมธนารักษ์ หลังจากกำหนดราคาประเมินแล้ว ข้อมูลแปลงที่ดินและราคาประเมินจะถูกเผยแพร่สู่ประชาชน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาราคาที่ดินผ่านเลขที่โฉนด (Deed ID) หรือเลขที่ดิน (Parcel ID) บนเว็บแอปพลิเคชันของ ArcGIS

โครงการระบบ GI Portal เพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พัฒนาระบบ GI Portal เพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Map Service เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภายนอก ช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของการจัดทำและจัดเก็บข้อมูล ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลในระดับต่าง ๆ เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยกลุ่มบริษัทฯ รับผิดชอบงานในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาระบบ จัดหาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการให้บริการและบริหารจัดการระบบ GI Portal และพัฒนาเครื่องมือ สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต จัดหาระบบบริการข้อมูลภาพแผนที่ฐาน (Base map) บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จัดหาระบบจักรกลเสมือน (Virtual Machine) สำหรับการประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtualization Technology) จัดทำแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ GI Portal

ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจ ร่วมกับสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ให้เป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นดัชนีในการค้นหาข้อมูล พร้อมจัดทำระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ขอเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Linage Center และจัดทำระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

ระบบขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาล

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี พัฒนาระบบขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างภายใต้เขตรับผิดชอบของเทศบาล เช่น ขออนุญาตปลูกสร้างบ้านเรือน อาคาร โรงงาน เป็นต้น พร้อมตรวจสอบการแบ่งโซนสีพื้นที่ในการใช้ทำประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถยื่นขออนุญาตหรือแนบเอกสาร (e-Form) ติดตามสถานะ (e-Tracking) ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ในส่วนงานของเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการอนุมัติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ เช่น ตรวจหลักฐานประกอบการยื่น ข้อมูลสำรวจพื้นที่หน้างาน ค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต (e-License) และการระงับใบอนุญาต เป็นต้น

1 2 3 7