Government

img-cat

ระบบคิวและประเมินความพึงใจ ของเทศบาล 

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้พัฒนาระบบคิวโดยมี 2 ระบบหลัก คือ ระบบจองคิวออนไลน์ และระบบบริหารจัดการคิวสาขา เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและจัดสรรเวลาในการเข้าใช้บริการได้ ไม่ว่าจะผ่านการจองคิวนัดหมายล่วงหน้าทางออนไลน์ หรือกดบัตรคิวจากตู้บัตรคิว (Kiosk) ที่จุดให้บริการ ซึ่งมีการติดตั้งจอมอนิเตอร์แสดงสถานะของคิวเพื่อสะดวกในการติดตาม รวมทั้งผู้ใช้บริการยังสามารถประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย

ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) ของเทศบาล

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อใช้บริหารจัดการทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มตั้งแต่กระบวนได้มาของทรัพย์สิน การบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพย์สินภายในเทศบาล การคำนวณค่าเสื่อมราคา และสิ้นสุดที่กระบวนการจำหน่ายทรัพย์สินและครุภัณฑ์ออกจากระบบ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบสามารถใช้งานร่วมกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยมีระบบย่อยต่าง ๆ รองรับการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพย์สินภายในเทศบาล เช่น การบริหารจัดการผู้ใช้งาน การจัดการสถานะทรัพย์สิน การแจ้งเตือนและการอนุมัติ เป็นต้น

ระบบลงคะแนนเสียงออนไลน์

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี พัฒนาระบบลงคะแนนเสียงออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการลงคะแนนเสียงในยุค New Normal โดยมีฟังก์ชันในการจัดการการลงคะแนนอย่างครบครัน และมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือตามมาตรฐาน e-Voting ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการการลงคะแนนในแต่ละรอบ การนำเข้าข้อมูลผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน การรายงานระหว่างการลงคะแนนและประมวลผล และการนับคะแนนหลังปิดหีบ เป็นต้น และเพิ่มความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์ให้สามารถลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน และสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร พร้อมความปลอดภัยในการใช้งานด้วยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC หรือ Thai Digital Identity

ระบบรับแจ้งจดทะเบียน (Self-Service Registration)

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี พัฒนาระบบรับแจ้งจดทะเบียนรองรับการรับแจ้งงานทะเบียน และการออกเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงลายมือชื่อดิจิทัล พร้อมส่งเอกสารไปให้ผู้ยื่นความประสงค์ได้ ทั้งยังมีการจัดเก็บเอกสารได้ 90 วัน นับจากวันที่ลงเวลาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยระบบการแจ้ง-รับชำระเงิน (e-Payment & e-Receipt) รองรับการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ยื่นความประสงค์ได้

TH-Portal แพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ สำนักบริหารการทะเบียน

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักบริหารการทะเบียน พัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ ประกอบด้วย ระบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Profile) โดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ไปจนกระทั่งข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID และข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บโดยใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนีในการเชื่อมข้อมูลระบบยื่นความประสงค์ (e-Form) สำหรับการเข้ารับบริการของกรมการปกครองผ่านระบบออนไลน์ เช่น งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรฯ งานทะเบียนทั่วไป และงานคัดรับรองภาษาอังกฤษ โดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Thai Digital Identity) ทาง ThaID Application ระบบอนุมัติการยื่นความประสงค์ (e-Approve) สำหรับเจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอจากระบบ e-Form ระบบการออกเอกสารคัดรับรอง (e-Certificate and Digital Signature) โดยสามารถสร้างเอกสารของแต่ละคำขอ และลงลายมือชื่อดิจิทัลและประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Timestamping Authority (TSA) พร้อมส่งเอกสารให้ผู้ยื่นความประสงค์

ระบบ DOPA Digital Citizen Service กรมการปกครอง

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมการปกครองพัฒนาระบบ DOPA Digital Citizen Service แพลตฟอร์มกลางสำหรับบริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าใช้งานภายในระบบ DOPA Digital Citizen Service ระบบยืนยันตัวตน ThaID Authentication สามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Thai Digital Identity) ทาง ThaID Application และระบบตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชน (Check Card Status) ระบบการลงทะเบียน Application เพื่อใช้งานบนระบบ DOPA Digital Citizen Service ระบบ DOPA Citizen Service Portal เชื่อมโยงระบบงาน Application ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กรมการปกครอง ระบบการกำหนดมาตรฐาน/พัฒนา API กลางสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Application ของหน่วยงานต่าง ๆ กับ  DOPA Digital Citizen Service

1 2 3 4 7