Government

img-cat

ระบบจัดเก็บพิกัดบ้าน สำหรับข้อมูลพิกัดบ้านและการปลูกสร้างบ้านใหม่ (House GIS)

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี พัฒนาระบบจัดเก็บพิกัดบ้าน สำหรับข้อมูลพิกัดบ้านและการปลูกสร้างบ้านใหม่ (House GIS) เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของหน่วยงานปกครองระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผสานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือจีไอเอส (GIS) ในการเก็บข้อมูลพิกัดบ้านเพื่อใช้ในการวางแผนระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา ท่อน้ำทิ้ง จัดเก็บภาษี การบริหารและการบริการต่าง ๆ

ระบบหนังสือผ่านแดน (E-Border Pass) สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักกิจการความมั่นคงภายในพัฒนาระบบหนังสือผ่านแดน (E-Border Pass) โดยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักบริหารการทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสัญจรข้ามแดนในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดนให้แก่ประชาชนชาวไทยที่เดินทางเข้าออกบริเวณพื้นที่ชายแดนทั้ง 4 ด้าน ตามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

ระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักบริหารการทะเบียนและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พัฒนาระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ในทุกจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยรับหน้าที่ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ณ ศูนย์บริการ ควบคู่กับบริการดูแลระบบ และจัดทำระบบการรายงานและสถิติเพื่อเสนอผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป

ระบบบัตรประจำตัวข้าราชการ กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ กองทัพบก

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกองทัพบก พัฒนาระบบบัตรประจำตัวข้าราชการกองทัพบก พร้อมเทคโนโลยีการพิมพ์บัตรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดทำบัตร และเป็นระบบที่สามารถจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลบัตรประจำตัวข้าราชการถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างฐานข้อมูลทะเบียนข้าราชการทหาร ทั้งการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยังช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลข้าราชการเมื่อมีการโยกย้าย เลื่อนชั้นยศ และการเกษียณอายุราชการได้เป็นอย่างดี

ระบบทะเบียนและการทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมมือกับสำนักกิจการความมั่นคงภายในและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (The United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) พัฒนาโปรแกรมระบบตรวจสอบข้อมูลผู้หนีภัย พร้อมคัดลอกข้อมูลผู้หนีภัยจากฐานข้อมูล UNHCR นำมาจัดเก็บในฐานข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน และกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และเลขประจำตัวผู้หนีภัยใหม่ รวมทั้งทำการจัดหาฮาร์ดแวร์และระบบเน็ตเวิร์ก และติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานภายในส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักกิจการความมั่นคงภายใน และสำนักบริหารการทะเบียนและอำเภอ 9 แห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่พักพิงของผู้หนีภัย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจี ยังได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับพิมพ์รายละเอียดของผู้หนีภัย และโปรแกรมบันทึกข้อมูลชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งระบบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับพิมพ์บัตรผู้หนีภัย และพัฒนาโปรแกรมพิมพ์บัตร และโปรแกรมรายงานการนำส่งบัตรให้กับผู้หนีภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ระบบทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมพัฒนาระบบทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยรับหน้าที่จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และพัฒนาระบบตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลอัตโนมัติ ABIS (AUTOMATED BIOMETRICS IDENTIFICATION SYSTEM) โดยใช้ภาพใบหน้าและลายนิ้วมือในการยืนยันตัวบุคคล เพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ ระบบ ABIS สามารถรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในระดับ 75 ล้านคน ซึ่งถือเป็นระบบอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับต้น ๆ ของภูมิภาค

1 2 3 4 5 7