Government

img-cat

โครงการติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เทศบาลเมืองทับกวาง ในรูปแบบ Web Application ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการปฏิบัติงาน ทั้งการรับ-ส่งหนังสือราชการ ควบคุมเลขทะเบียน รับ-ส่งโดยแยกชนิดของหนังสือ ทั้งยังพัฒนาระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล โดยมีการเก็บบันทึกประวัติผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี พัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ของ อบจ. สุพรรณบุรี ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดและใช้งานผ่านเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ โดยสามารถใช้ได้กับ Mobile Device ทั้ง iOS และ Android พร้อมแก้ปัญหาการทับซ้อนของโปรแกรมจนเกิดปัญหาการใช้งานเอกสาร และพัฒนาการรับ-ส่งหนังสือระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐานเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-CMS 2.0

โครงการบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นบริการในรูปแบบ Software as a Service บนระบบ G-Cloud สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณเพื่อการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ช่วยลดภาระในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายในการติดตั้ง และลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบ ทั้งยังส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐตามกรอบมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ (TH e-GIF)

โครงสร้างระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้จัดทำโครงสร้างระบบ Cloud Computing ติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม (Data Center) ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร และการสำรองข้อมูลทั้งหมดของกระทรวงฯ บนระบบ Cloud Computing พร้อมด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบ

โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

BY cdgs

จากเป้าหมายที่จะวางรากฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทซีดีจี จึงร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการทำงานและการประมวลผลมีความแม่นยำ รวดเร็ว ปราศจากข้อผิดพลาด และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและฟังก์ชันที่สำคัญได้ ทั้งยังมีการปรับปรุงระบบและขยายฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทะเบียนประวัติอาชญากร เช่น การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลลายนิ้วมือ การสืบค้น เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลรายการประวัติ เป็นต้น ผลจากการพัฒนาระบบนี้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งข้อมูลลายนิ้วมือของสำนักงานตำรวจในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบคนเข้าเมือง เพื่อให้ระบบการดำเนินงานด้านการตรวจสอบข้อมูล และติดตามประวัติผู้ผ่านเข้าออกประเทศมีความทันสมัย และได้มาตรฐานในระดับสากล โดยทำหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ จัดหาฮาร์ดแวร์ พร้อมระบบเครือข่าย เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจคนเข้าเมืองทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลให้การตรวจสอบประวัติผู้ผ่านเข้าออกประเทศมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

1 3 4 5 6 7