Government

img-cat

โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี จัดทำโครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติการ และเข้าถึงฐานข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ พร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดติดรถยนต์ที่มีระบบระบุพิกัดเพื่อบันทึกเหตุการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการในรูปแบบ e-Service อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในงานบริการต่าง ๆ เช่น ต่อใบอนุญาต ขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแรงงาน ต่ออายุประกอบธุรกิจ และยื่นคำร้อง เป็นต้น โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-Service ได้ตลอด 24 ชม.

โครงการพัฒนาระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์ วินิจฉัย และวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมสุขภาพจิตพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตของประชาชน ด้วยการรวบรวมข้อมูลมหาศาลจาก Social Network โดยใช้เทคโนโลยี Big Data พร้อมจัดเก็บข้อมูล และสร้าง AI Platform วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพจิต เรียนรู้แพทเทิร์น แนวโน้มของพฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิดปัญหา และคาดการณ์สถานการณ์อนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน กรมการขนส่งทางบก

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ใน “โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน” ในหน่วยงานส่วนกลางของกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด และสาขาของสำนักงานขนส่งจังหวัด โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาโซลูชัน และจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralize) ด้วยการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมอบรมฝึกทักษะการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการช่วยให้ขั้นตอนการติดตามงานทะเบียนและภาษีรถยนต์ การขนส่ง และใบอนุญาตขับรถยนต์ มีความสะดวก ลดความผิดพลาด และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน การบัญชี งบประมาณ และการพัสดุ สภากาชาดไทย

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน การบัญชี งบประมาณ และการพัสดุในรูปแบบ Web-Based พร้อมรองรับการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสภากาชาดไทย และกาชาดจังหวัด เพื่อบูรณาการฐานข้อมูล และสร้างระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้นทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลการตรวจสอบทางทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกในรูปแบบ Web Service เพื่อยกระดับการให้บริการในการตรวจสอบทางทะเบียนรถและการจัดทำประกันภัยรถให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น บริษัทประกันภัย ธนาคาร และบริษัทออกสินเชื่อ เป็นต้น ด้วยการผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่นี้ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ และนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายภาครัฐ

1 4 5 6 7