Government

img-cat

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล Big Data สร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงทำนายประพฤตินิสัย ทำนายโอกาสของผู้ที่จะกระทำผิดซ้ำ แสดงปัจจัยหรือสาเหตุที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำ ออกแบบโปรแกรมแก้ไขบำบัด ปรับพฤติกรรม พัฒนากระบวนการกลับคืนสู่สังคม และสร้างทักษะอาชีพเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่

โครงการพัฒนาปรับปรุงและขยายผลระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) สำนักงบประมาณ

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้มีส่วนร่วมในโครงการจัดจ้างพัฒนาปรับปรุงและขยายผลระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ของสำนักงบประมาณ โดยทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้ง เพื่อการทำงานอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงบประมาณของทุกหน่วยงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณโดยเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS และการติดตามประเมินผล

โครงการนำร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี  ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการนำร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สำหรับสินค้ากลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มพืช เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบแบบย้อนกลับในระบบห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร และทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือกันหามาตรการและวิธีแก้ปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โครงการพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ (e-Movement Smart Kiosk) กรมปศุสัตว์

BY cdgs

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ร่วมกับกองสารวัตรและกักกันพัฒนาระบบงาน e-Movement Smart Kiosk ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ง่ายจึงช่วยลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการให้ดียิ่งขึ้น ในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนี้ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริหารภาครัฐจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเภทพัฒนาการบริการ “ระดับดี” ประจำปี พ.ศ. 2562

1 5 6 7