Healthcare

img-cat

โครงการ Smart Health by NOSTRA สนับสนุนงานวิจัยสุขภาพผู้ป่วยมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย

BY gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Smart Health by NOSTRA สนับสนุนงานวิจัยสุขภาพผู้ป่วยมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลกิจกรรมและสุขภาพของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านอุปกรณ์ GARMIN Smart Watch พร้อมเชื่อมต่อเข้าแพลตฟอร์ม Smart Health by NOSTRA ซึ่งใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และ Data Analytics ในการบันทึกส่งข้อมูล เฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกาย นำไปสู่รายงานสุขภาพและการวางแผนดูแลสุขภาพที่เหมาะสมส่วนบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน Smart Health by NOSTRA เป็น Health Data Integration Platform บริการเชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมการดำเนินชีวิตและกิจกรรมการออกกำลังกายจาก Health Tracking Platform ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพและอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์ ซึ่งพัฒนาโดยทีมงาน NOSTRA มาพร้อมกับ Mobile Application สรุปผลข้อมูลและกิจกรรมย้อนหลังของผู้ใช้งานเปรียบเสมือนไดอารี่สุขภาพ และ Web Application สำหรับทีมงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสามารถติดตามข้อมูลของลูกค้าสมาชิกได้อย่างใกล้ชิด และนำข้อมูลไปวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยแอปพลิเคชันทั้ง 2 ส่วนจะทำงานร่วมกับ Health Data Portal Engine ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลสุขภาพจาก Health Tracking Platform ต่าง ๆ ไว้บนแพลตฟอร์มเดียวให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ หรือเชื่อมต่อกับระบบงานขององค์กรต่าง ๆ ได้โดยสะดวก

โครงการพัฒนาระบบการใช้ลายมือชื่ออัตโนมัติ (e-Signature) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้พัฒนาระบบการใช้ลายมือชื่ออัตโนมัติ (e-Signature) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเทียบเท่ากับเอกสารฉบับจริง ซึ่งช่วยพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย สามารถเรียกใช้งาน สั่งการ ประสานปฏิบัติงาน และจัดกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และมีความคล่องตัวตามนโยบายการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

โครงการพัฒนาระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์ วินิจฉัย และวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมสุขภาพจิตพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตของประชาชน ด้วยการรวบรวมข้อมูลมหาศาลจาก Social Network โดยใช้เทคโนโลยี Big Data พร้อมจัดเก็บข้อมูล และสร้าง AI Platform วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพจิต เรียนรู้แพทเทิร์น แนวโน้มของพฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิดปัญหา และคาดการณ์สถานการณ์อนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ