Law Enforcement & Justice

img-cat

ระบบหนังสือผ่านแดน (E-Border Pass) สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักกิจการความมั่นคงภายในพัฒนาระบบหนังสือผ่านแดน (E-Border Pass) โดยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักบริหารการทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสัญจรข้ามแดนในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดนให้แก่ประชาชนชาวไทยที่เดินทางเข้าออกบริเวณพื้นที่ชายแดนทั้ง 4 ด้าน ตามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

ระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักบริหารการทะเบียนและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พัฒนาระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ในทุกจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยรับหน้าที่ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ณ ศูนย์บริการ ควบคู่กับบริการดูแลระบบ และจัดทำระบบการรายงานและสถิติเพื่อเสนอผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป

ระบบทะเบียนและการทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมมือกับสำนักกิจการความมั่นคงภายในและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (The United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) พัฒนาโปรแกรมระบบตรวจสอบข้อมูลผู้หนีภัย พร้อมคัดลอกข้อมูลผู้หนีภัยจากฐานข้อมูล UNHCR นำมาจัดเก็บในฐานข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน และกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และเลขประจำตัวผู้หนีภัยใหม่ รวมทั้งทำการจัดหาฮาร์ดแวร์และระบบเน็ตเวิร์ก และติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานภายในส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักกิจการความมั่นคงภายใน และสำนักบริหารการทะเบียนและอำเภอ 9 แห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่พักพิงของผู้หนีภัย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจี ยังได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับพิมพ์รายละเอียดของผู้หนีภัย และโปรแกรมบันทึกข้อมูลชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งระบบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับพิมพ์บัตรผู้หนีภัย และพัฒนาโปรแกรมพิมพ์บัตร และโปรแกรมรายงานการนำส่งบัตรให้กับผู้หนีภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ระบบ e-DOPA License สำนักการสอบสวนและนิติกร

BY cdt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักการสอบสวนและนิติกรพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูล และพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) เพื่อให้บริการประชาชนตามภารกิจกฎหมาย 8 ฉบับ คือ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478  พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474  พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 พ.ร.บ. โรงจำนำ พ.ศ. 2505 พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509  พ.ร.บ. สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 และ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547

โครงสร้างระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้จัดทำโครงสร้างระบบ Cloud Computing ติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม (Data Center) ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร และการสำรองข้อมูลทั้งหมดของกระทรวงฯ บนระบบ Cloud Computing พร้อมด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบ

โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

BY cdgs

จากเป้าหมายที่จะวางรากฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทซีดีจี จึงร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการทำงานและการประมวลผลมีความแม่นยำ รวดเร็ว ปราศจากข้อผิดพลาด และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและฟังก์ชันที่สำคัญได้ ทั้งยังมีการปรับปรุงระบบและขยายฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทะเบียนประวัติอาชญากร เช่น การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลลายนิ้วมือ การสืบค้น เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลรายการประวัติ เป็นต้น ผลจากการพัฒนาระบบนี้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งข้อมูลลายนิ้วมือของสำนักงานตำรวจในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์

1 2