Law Enforcement & Justice

img-cat

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบคนเข้าเมือง เพื่อให้ระบบการดำเนินงานด้านการตรวจสอบข้อมูล และติดตามประวัติผู้ผ่านเข้าออกประเทศมีความทันสมัย และได้มาตรฐานในระดับสากล โดยทำหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ จัดหาฮาร์ดแวร์ พร้อมระบบเครือข่าย เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจคนเข้าเมืองทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลให้การตรวจสอบประวัติผู้ผ่านเข้าออกประเทศมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี จัดทำโครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติการ และเข้าถึงฐานข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ พร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดติดรถยนต์ที่มีระบบระบุพิกัดเพื่อบันทึกเหตุการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม

BY cdgs

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล Big Data สร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงทำนายประพฤตินิสัย ทำนายโอกาสของผู้ที่จะกระทำผิดซ้ำ แสดงปัจจัยหรือสาเหตุที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำ ออกแบบโปรแกรมแก้ไขบำบัด ปรับพฤติกรรม พัฒนากระบวนการกลับคืนสู่สังคม และสร้างทักษะอาชีพเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่

1 2