Others

img-cat

แพลตฟอร์ม TQM Home Innovative Platform บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

BY gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด พัฒนาระบบ TQM Home Innovative Platform แพลตฟอร์มสนับสนุนการขายประกันบ้าน โดยใช้เทคโนโลยี NOSTRA Online Map Service บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยออนไลน์ ที่มีชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พร้อมใช้ในรูปแบบบริการ APIs GeoData as a service (G-DaaS) การให้บริการข้อมูลจากข้อมูลตำแหน่งละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ซึ่งเป็นตำแหน่งข้อมูลแบบสากล และเป็นมาตราฐานของข้อมูลเชิงตำแหน่งที่มีการใช้งานกันอยู่ทั่วไป โดยแพลตฟอร์มนี้สามารถประเมินความเสี่ยงทางภัยพิบัติในบริเวณที่อยู่อาศัยของลูกค้า เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม หรือพื้นที่เสี่ยงด้านการโจรกรรม เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจประกันออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบ Personalize พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจได้ดียิ่งขึ้น

แอปพลิเคชัน Digital Work by NOSTRA บริษัท Dole Thailand

BY gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับบริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการทำงานแบบ Work from everywhere โดยพนักงานสามารถ Check in/ Check out และส่งโลเคชันตำแหน่งหน้างานได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มโน้ต และเพิ่มรายงานสรุปการทำงานในแต่ละวันในรูปแบบข้อความและรูปภาพ เพื่อรายงานความคืบหน้าหรือส่งงานให้กับหัวหน้างาน หรือฝ่ายบุคคล สำหรับการประเมินผลและดูแลจัดการทีมทำงานนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการวิเคราะห์พื้นที่ “TerraMap Thailand powered by NOSTRA”

BY gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับบริษัท แมพ มาร์เกตติ้ง จำกัด พัฒนา “TerraMap Thailand powered by NOSTRA” หรือ TMT ระบบการวิเคราะห์พื้นที่ทางการตลาดแบบคลาวด์ (Cloud-based Area Marketing Package) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผสานชุดข้อมูล NOSTRA GeoData เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการตลาดขององค์กรจากประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทย เช่น การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อวางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย การบริหารจัดการร้านค้าแต่ละสาขา การวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้องค์กรนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีฐานข้อมูลที่อัปเดททุกปี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 2,000 องค์กร

แพลตฟอร์มข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC)

BY esri

เพราะปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับความท้าทายด้านภัยพิบัติที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งจากความแปรปวนของสภาพอากาศและภาวะโลกร้อน ก่อให้ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก กลุ่มบริษัทซีดีจี และฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีในการคาดการณ์อนาคต ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมและป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น จึงร่วมมือกันพัฒนาฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม “Urban Hazard Studio” ซึ่งเป็นฮับข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมและพยากรณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นช่วง 100 ปีข้างหน้า โดยใช้ความสามารถของเทคโนโลยี GIS ในการพยากรณ์ภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำท่วม มลพิษ ภาวะโลกร้อน หรือแม้แต่ภัยแล้งต่าง ๆ ให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลไปช่วยยกระดับการวางแผนรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมคาดการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนเมือง โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที