Travel & Transportation

img-cat

แอปพลิเคชัน JS100 บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถานีวิทยุ จส.100

BY gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสถานีวิทยุยอดนิยม JS100 พัฒนาแอปพลิเคชัน JS100 ภายใต้แนวคิดเพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัย (JS100 Application “Road Safety Life Safety”) ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน และเป็นการยกระดับการให้บริการด้วยการผสานเทคโนโลยีแผนที่จาก NOSTRA เพื่อการระบุตำแหน่งและข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างแม่นยำ จึงช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ผู้ใช้ยังสามารถตรวจเช็กสภาพการจราจร อุบัติเหตุ เหตุการณ์สำคัญ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกรายงานและการแจ้งการจราจรและเหตุการณ์บนท้องถนน เป็นระบบบันทึกรายงานผ่าน Web EMS ซึ่งสามารถแสดงผลบนแผนที่ได้ทันที จึงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหา และให้การช่วยเหลือ

แอปพลิเคชัน THAILAND Tourism Map (TAT App) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

BY gt

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนาแอปพลิเคชันภายใต้ชื่อ “THAILAND TOURISM MAP” เสมือนพกคู่มือนำเที่ยวประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ แหล่งท่องเที่ยวในไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย และของชาวต่างชาติ ผ่านข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด พร้อมแนะนำทริปการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลแผนที่ภายในแอปพลิเคชันมีความละเอียด และแม่นยำจาก NOSTRA Map ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม

โครงการพัฒนาระบบงานภูมิสารสนเทศทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพัฒนาระบบงานศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตทางพิเศษ โดยทำการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เช่น แนวสายทางพิเศษ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ป้ายจราจร และนำเข้าข้อมูลพร้อมเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลของการทางพิเศษ นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนา Mobile Application สำหรับการทำงานภาคสนาม และ Operational Dashboard เพื่อติดตามและควบคุมการทำงานในภาพรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการบริหารจัดการการวิเคราะห์ การบูรณาการ การเผยแพร่ข้อมูล และรองรับภารกิจที่ท้าทายในอนาคต

โครงการจัดทำระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ฐานเพื่อสนับสนุนงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรมการขนส่งทางบก

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดทำระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ฐานเพื่อสนับสนุนงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมฯ โดยรับหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และนำเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก ได้แก่ ที่ตั้งสำนักงานขนส่ง ที่ตั้งสถานีขนส่งสินค้า ที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน เป็นต้น เพื่อให้เป็นมาตราส่วนเดียวกันกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รวมทั้งนำเข้าข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ สถิติรถจดทะเบียนใหม่ สถิติรถจดทะเบียนสะสม สถิติรถที่ติด GPS สถิติข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ สถิติการตรวจสภาพรถ สถิติการใช้สถานีขนส่ง สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย สถิติรายได้จากเงินภาษีรถ และสถิติการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาคลังข้อมูลกลางแบบ Private Cloud สำหรับแลกเปลี่ยนและส่งข้อมูลระหว่างระบบ Transportation GI Portal ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเดียวกันและเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลเชิงแผนที่ในรูปแบบ Operational Dashboard และ Story Map Web Application ที่สามารถเรียกใช้งานผ่าน Web Browser เพื่อการใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ฐาน กรมทางหลวงชนบท

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมทางหลวงชนบทปรับปรุงระบบแผนที่ฐาน (GIS Base Maps) โดยมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ฐานและพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการคมนาคมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ แหล่งน้ำ ตำแหน่งสถานที่สำคัญ และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในมาตราส่วน 1:50,000, 1:20,000 และ 1:4,000 สอดคล้องกับนโยบายการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) นโยบาย One Map One Transport ของกระทรวงคมนาคม และมาตรฐานระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของภาครัฐ (FGDS) นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดทำระบบภูมิสารสนเทศสำหรับให้บริการแผนที่กลางของกรมทางหลวงชนบท (DRR GIS Portal) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระบบแผนที่กลางสำหรับใช้จัดทำข้อมูลแผนที่ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านงานวิศวกรรม การบริการประชาชน และการบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งพัฒนาอยู่ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application รวมทั้งนำระบบ Map service มาใช้เพื่อเรียกใช้ชั้นข้อมูลแผนที่ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหา ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของระบบบริหารฐานข้อมูลกลางกรมทางหลวงชนบทได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริการประชาชน กรมทางหลวง

BY esri, gisc

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับกรมทางหลวงพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง เพื่อให้บริการข้อมูลแผนที่ทางหลวง สอบถามระยะทาง แนะนำเส้นทาง แสดงจุดเกิดอุบัติเหตุ การก่อสร้างบนทางหลวง สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งยังเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้ติดต่อสอบถาม และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้อย่างทันเหตุการณ์ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงแผนที่ฐาน (Base Map) และการบูรณาการข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยน ประสาน และเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทางหลวง ได้แก่ ระบบการรายงานข้อมูล รายงานข่าวจราจร และข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนนต่าง ๆ เช่น สถานีวิทยุ จส.100 เป็นต้น เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้รถสามารถตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัยและถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว

1 2