th

Government

ระบบทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งในโครงการนี้มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมการป้องกันการทุจริตด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนจากเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน

Company: CDT

BACK TO TOP