Application
Business Analyst
18/07/2023
Share to :
ร่วมวิเคราะห์ และออกแบบระบบ บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของลูกค้า และเทคโนโลยีขององค์กร ให้สามารถแข่งขันกับตลาด และสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร สนับสนุนการตรวจสอบ ทดสอบ และควบคุมระบบงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามความต้องการที่ได้ตกลงกับลูกค้า
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities
 • รับความต้องการจากผู้ใช้
 • รับผิดชอบในการวิเคราะห์และออกแบบตามความต้องการ
 • สามารถเปลี่ยนความต้องการทางธุรกิจเป็นโซลูชันทางเทคนิค
 • ควบคุมการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็น SDLC และรับผิดชอบโครงการ
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ใช้
 • สร้างเอกสารเพื่อสนับสนุนโครงการ (ข้อกำหนดการทำงาน ข้อกำหนดการออกแบบระดับสูง และคู่มือผู้ใช้)
คุณสมบัติ
Qualifications
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineer, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบนักวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้
 • มีประสบการณ์ด้าน Responsive Web Design และออกแบบ Native Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้าน DBMS ใน Oracle DB2 หรือ SQL Server
 • มีแรงจูงใจในตนเอง ฉลาดในการทำงาน ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง
 • ทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง การคิดเชิงแนวคิดและการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
งานที่เปิดรับสมัคร
Job openings