Application
System Analyst
18/07/2023
Share to :
ศึกษาขอบเขต วางแผนงาน วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน พัฒนาและควบคุมคุณภาพงานเพื่อให้ระบบงานมีความถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นภายในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและขอบเขตของสัญญา ในกรอบเวลาที่กำหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities
 • รับการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • ควบคุมการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
 • ความรับผิดชอบในการออกแบบและวิเคราะห์
 • สร้างเอกสารเพื่อสนับสนุนโครงการ (ข้อกำหนดการออกแบบ ข้อกำหนดการออกแบบรายละเอียด ลำดับงานการดำเนินงาน และคู่มือผู้ใช้)
 • ทดสอบการใช้งานเพื่ออนุมัติสินค้าให้ตรงตามความต้องการ
 • ใช้ UAT กับผู้ใช้การฝึกอบรมลูกค้า
คุณสมบัติ
Qualifications
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineer, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบนักวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้
 • มีประสบการณ์ด้าน Responsive Web Design และออกแบบ Native Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ C#, VB.Net และ/หรือ Java, (My SQL, SQL Server, Crystal Report, etc.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
งานที่เปิดรับสมัคร
Job openings