Application
Programmer Analyst
17/07/2023
Share to :
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการจากผู้ใช้, ช่วยออกแบบโปรแกรม, พัฒนาและแก้ไขโปรแกรม, ทดสอบโปรแกรม เพื่อให้สามารถพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities
 • ประเมินขอบข่ายงานและจัดทำแผนงานพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบ
 • สำรวจความต้องการของลูกค้าและจัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ออกแบบฐานข้อมูล ส่วนประกอบ และเขียนโปรแกรม/เอกสารข้อกำหนดทางเทคนิค และให้ข้อมูลนั้นแก่ผู้พัฒนา
 • สร้างกรณีทดสอบและการทดสอบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการยอมรับของผู้พัฒนาและผู้ใช้
 • จัดทำเอกสารหรือสนับสนุนคู่มือระบบ คู่มือผู้ใช้
คุณสมบัติ
Qualifications
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineering หรือ IT สาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Application อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ OO, UML, Web Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ Java Technology จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์งานโครงการภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
งานที่เปิดรับสมัคร
Job openings